GGUSD Update for Families

Friday, January 8, 2021

GGUSD Update for Families

Happy New Year GGUSD Families! This week, all GGUSD students resumed distance learning following the winter recess. It was wonderful to have students back in our online classrooms, learning and sharing the highlights of their holidays with their teachers and classmates.

We appreciate the more than 7,000 families who completed our Distance Learning Customer Satisfaction Survey to help us identify areas for improvement in our distance learning programs. We are currently analyzing the survey data and will soon share with you the key findings as well as the new improvements to support the success of ALL GGUSD students.

You may have heard that on December 30, Governor Newsom announced a new phased-in approach to reopen schools across the state for in-person instruction beginning with our youngest learners and those with special needs. The California’s Safe Schools for All Plan encourages districts to provide in-person instruction for kindergarten through second grade students beginning in mid-February and extending to grades 3-6 in March, committing funds to school districts for PPE, cleaning, testing, and other safety measures. The plan promises state support for contact tracing and prioritizes the distribution of vaccines for school staff.

District leaders expect to receive additional details about the plan soon and will be working closely with county and state leaders to determine the impact and potential benefits for our district reopening plans. We certainly welcome state assistance when it comes to increasing testing and vaccine opportunities for our staff and students.   

As always, we are committed to the health and safety of our students, staff and community. Included below are resources that may be helpful to you and your family during this challenging time.

COVID-19

With the recent surge of COVID-19 cases in Orange County and our low hospital capacity, it is more important than ever to remain vigilant with safety practices, including physical distancing, mask wearing, hand washing, and daily symptom checks. Click here for information about COVID-19 testing options in our area. Click here for helpful information from OCHCA on how to properly quarantine at home.

Edgenuity/Pathblazer

If you or your child have not accessed Pathblazer (TK-K) or Edgenuity (7-12), an interactive learning platform designed to support students during distance learning, we encourage you to do so. Pathblazer and Edgenuity have a variety of learning modules to support students’ academic growth across many subject areas, TK-K. Click here to watch our parent webinar to learn more. 

 Grab and Go Meals

We encourage all families to take advantage of our curbside Grab and Go meal program offered on Monday, Wednesday and Friday from 11 a.m. to 1 p.m. at 17 locations. Click here for more information.

Noticias más recientes para las familias del GGUSD

Friday, January 8, 2021

¡Feliz año nuevo para las familias del GGUSD! Esta semana, todos los alumnos del GGUSD reanudaron el aprendizaje a distancia después de las vacaciones de invierno. Fue maravilloso tener a los alumnos de regreso en nuestros salones de clases en línea, aprendiendo y compartiendo los aspectos más destacados de sus vacaciones con sus maestros y compañeros de clases.

Agradecemos a las más de 7,000 familias que llenaron nuestra Encuesta de Satisfacción del Cliente Sobre el Aprendizaje a Distancia para ayudarnos a identificar las áreas que necesitan mejorar en nuestros programas de aprendizaje a distancia. Actualmente estamos analizando los datos de la encuesta y pronto compartiremos con usted los resultados más importantes, así como las nuevas mejoras para apoyar el éxito de TODOS los alumnos del GGUSD.

Es posible que haya escuchado que el 30 de diciembre, el gobernador Newsom anunció un nuevo enfoque gradual para reabrir las escuelas en todo el estado para la instrucción en persona, comenzando con nuestros alumnos más pequeños y aquellos con necesidades especiales. El Plan de Escuelas Seguras para Todos de California, motiva a los distritos a proporcionar la instrucción en persona para los alumnos de kínder a segundo grado comenzando a mediados de febrero y extendiéndose a los grados de 3.⁰ a 6.⁰ en marzo; proporcionando los fondos prometidos a los distritos escolares para el PPE, limpieza, pruebas y otras medidas de seguridad. El plan promete apoyo estatal para localizar a las personas que tuvieron contacto y prioriza la distribución de vacunas para el personal escolar.

Los líderes del Distrito esperan recibir pronto los detalles adicionales sobre el plan y trabajarán de cerca con los líderes del condado y del estado para determinar el impacto y los beneficios potenciales para nuestros planes de reapertura del Distrito. Sinceramente agradecemos la ayuda estatal para aumentar las oportunidades de las pruebas y vacunas para nuestro personal y alumnos.

Como siempre, tenemos el compromiso de mantener a nuestros alumnos, personal y comunidad saludables y seguros. A continuación, se incluyen recursos que pueden ser útiles para ustedes y sus familias durante estos momentos difíciles.

COVID-19

Con el reciente aumento de casos de COVID-19 en el condado de Orange y nuestra capacidad limitada en los hospitales, es más importante que nunca permanecer atentos con las prácticas de seguridad, que incluye el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos y revisar diariamente los síntomas. Hagan clic aquí para obtener información sobre las opciones para adquirir la prueba de COVID-19 en nuestra área. Hagan clic aquí para obtener información útil de la OCHCA sobre cómo ponerse en cuarentena de manera apropiada en casa.

Edgenuity

Si ustedes o sus hijos no han tenido acceso a Edgenuity, una plataforma de aprendizaje interactiva diseñada para ayudar a los alumnos durante el aprendizaje a distancia, les recomendamos que lo haga. Edgenuity tiene una variedad de módulos de aprendizaje para apoyar el desarrollo académico de los alumnos en muchas materias, desde TK-12. Hagan clic aquí para ver nuestro seminario web para los padres de familia y obtener más información sobre Edgenuity.

Comidas para Recoger y Llevar

Animamos a todas las familias a que aprovechen nuestro programa de Comidas para Recoger y Llevar desde su automóvil que se ofrece los lunes, miércoles y viernes de las 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en 17 ubicaciones. Hagan clic aquí para obtener más información.

Cập Nhật của GGUSD Dành Cho Quý Phụ Huynh và Gia Đình

Friday, January 8, 2021

GGUSD gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình trong học khu. Bắt đầu từ tuần này, các học sinh GGUSD đã trở lại học trên mạng tại nhà sau kỳ nghỉ lễ mùa đông. Chúng tôi rất vui mừng gặp lại các em tại những lớp học trên mạng và nghe các em chia sẻ với giáo viên và bạn học về những điều đáng nhớ trong những ngày nghỉ vừa qua.

Chúng tôi vô cùng cảm kích hơn 7,000 gia đình đã hoàn tất Bản Thăm Dò Sự Hài Lòng của Phụ Huynh về Việc Học Trên Mạng nhằm giúp học khu nhận biết những lãnh vực cần cải tiến trong chương trình học trên mạng ở nhà. Chúng tôi đang phân tích các dữ kiện thu thập được qua cuộc thăm dò và sẽ nhanh chóng thông báo đến quý vị những điểm chính cũng như những phần mới được cải tiến để hỗ trợ MỌI học sinh GGUSD thành công trong việc học.

Quý vị hẳn đã nghe Thống Đốc Newsom thông báo vào ngày 30 tháng 12 về kế hoạch mở trường lại theo từng giai đoạn trên toàn tiểu bang để giảng dạy trong lớp, bắt đầu với các học sinh lớp nhỏ và học sinh có nhu cầu đặc biệt. Kế Hoạch Giữ Mọi Trường Học An Toàn của California khuyến khích các học khu trở lại giảng dạy trong lớp cho học sinh mẫu giáo đến lớp hai vào giữa tháng hai và mở rộng cho các lớp 3-6 vào tháng ba; cam kết tài trợ để các học khu chi tiêu vào việc mua sắm dụng cụ bảo vệ cá nhân, lau chùi, xét nghiệm, cùng những biện pháp giữ an toàn khác. Theo kế hoạch, tiểu bang sẽ hỗ trợ việc dò tìm các nguồn tiếp xúc với người bệnh và ưu tiên việc chích ngừa cho nhân viên trường. 

Các viên chức đứng đầu học khu sắp nhận được thêm các chi tiết về kế hoạch này và sẽ phối hợp chặt chẽ với các vị lãnh đạo tiểu bang và quận hạt để suy xét về tác động và lợi ích của việc mở trường lại. Chúng tôi rất hoan nghênh sự trợ giúp của tiểu bang về việc tăng cường xét nghiệm và cơ hội được chích ngừa dành cho nhân viên và học sinh.

Chúng tôi luôn cam kết giữ gìn sức khoẻ và an toàn cho các học sinh, nhân viên, và cộng đồng. Dưới đây là những nguồn hỗ trợ dành cho quý vị và gia đình trong giai đoạn nhiều khó khăn như hiện nay.

COVID-19

Gần đây các ca nhiễm COVID-19 trong Hạt Orange đã tăng vọt và các bệnh viện không còn nhiều giường trống, hơn bao giờ hết chúng ta cần lưu tâm đến những biện pháp giữ an toàn, bao gồm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay, và hàng ngày kiểm tra các triệu chứng. Bấm vào đây để xem thông tin về các cách xét nghiệm COVID-19 trong vùng. Bấm vào đây để xem những thông tin hữu ích của OCHCA về việc tự cách ly đúng cách tại nhà.

Nền Mạng Edgenuity

Nếu quý vị hay con em chưa vào Edgenuity, một nền mạng nhằm hỗ trợ việc học tập và giao tiếp trong giai đoạn học trên mạng tại nhà, chúng tôi mong quý vị hãy bắt đầu ngay. Edgenuity có nhiều tính năng để giúp học sinh lớp Mẫu Giáo Sơ Học- Lớp 12 tiến bộ trong nhiều môn học. Bấm vào đây để xem hướng dẫn trên mạng dành cho phụ huynh về Edgenuity.

Chương Trình Phát Thức Ăn “Tới Lấy Mang Đi”

Chúng tôi khuyến khích mọi gia đình tiếp tục hưởng ứng chương trình phát thức ăn “Tới Lấy Mang Đi” vào các ngày thứ hai, tư và sáu từ 11:00 sáng- 1:00 trưa tại 17 địa điểm. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.