Coronavirus Update - 3/27/2020

Friday, March 27, 2020

Dear Families,

We hope that you are staying healthy and following the Governor’s order to stay home during this unprecedented global health crisis.  

Effective Monday, March 30, our Grab and Go Meal service will be open on Mondays and Wednesdays from 11 a.m. to 1 p.m. to ensure our families and food service workers are able to stay home as much as possible, reducing their risk of exposure to illness. GGUSD’s Grab and Go Meal Service provides free breakfast and lunch every week, with the exception of Spring Recess April 6-10. Families will receive meals for Monday and Tuesday every Monday and meals for Wednesday through Friday every Wednesday.  Visit www.ggusd.us/coronavirus for a list of locations.

This week, GGUSD launched a new website, https://ggusd.us/covidresources, which is packed full of resources in three categories – academics, wellness, and community-based resources. The Academic Resources section includes resources for at-home learning, digital textbooks, and other tools to support at-home learning. The Wellness Resources section includes information on supporting students’ mental health and socio-emotional well-being.  Community Resources includes free or low-cost services provided by community organizations, including help with access to free food, childcare, and internet services. 

In addition to the academic resources posted on our website, our teachers and instructional leaders have been hard at work leading virtual classrooms and digitally engaging with students.  Our schools continue to check out devices for those who need them, and our community liaisons, school psychologists, and instructional aides have also been checking in on students. If you need additional assistance, do not hesitate to reach out to your teacher or school principal (you can direct message them on ParentSquare or find their email address on our school websites).For assistance with ParentSquare, visit https://ggusd.us/parentsquare.  We are preparing a packet with Frequently Asked Questions and additional resources, which will be mailed to your homes in the upcoming weeks.  

Finally, you may have heard the Governor’s comments regarding the need to extend school closures. The Board of Education will be working soon to take action on this and all new updates will be communicated immediately and posted on our website at https://www.ggusd.us/coronavirus.

Thank you for your continued support. We have received calls/emails from parents, students, and employees about the wonderful learning taking place at home, and we are so proud of our GGUSD community! Working together to support student success…that’s the Garden Grove Way!

Actualización sobre el aprendizaje en casa del GGUSD

Friday, March 27, 2020

Estimadas familias:

Esperamos que ustedes continúen manteniéndose saludables y estén siguiendo la orden del gobernador de quedarse en casa durante esta crisis de salud mundial sin precedentes.

A partir del lunes, 30 de marzo, nuestro servicio de comidas para recoger y llevar (Grab and Go) estará abierto los días lunes y miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., para asegurar que nuestras familias y los trabajadores de servicios alimenticios puedan quedarse en casa el mayor tiempo posible y reducir su riesgo de exposición a esta enfermedad. El servicio de comidas para recoger y llevar del GGUSD proporciona el desayuno y el almuerzo gratis cada semana, con la excepción del período durante las vacaciones de primavera del 6 al 10 de abril. Las familias recibirán las comidas para los días lunes y martes, cada día lunes, y las comidas para los días miércoles a viernes, cada día miércoles. Visiten la página web: www.ggusd.us/coronavirus para obtener una lista de los sitios de entrega.

Esta semana, el GGUSD lanzó un nuevo sitio web en: https://ggusd.us/covidresources, el cual está lleno de recursos en tres categorías: – recursos académicos, recursos para el bienestar y otros recursos disponibles en la comunidad. En la sección de Recursos Académicos se incluyen los recursos para el aprendizaje en casa, libros de texto digitales y otras herramientas para apoyar el aprendizaje en casa. En la sección de Recursos para el Bienestar se incluye información para apoyar la salud mental y el bienestar socioemocional de los alumnos. En la sección de Recursos Comunitarios se incluyen servicios gratuitos o de bajo costo proporcionados por organizaciones comunitarias, que incluyen ayuda para tener acceso a alimentos gratuitos, cuidado de niños e internet.

Además de los recursos académicos publicados en nuestro sitio web, nuestros maestros y líderes educativos han estado trabajando arduamente para dirigir virtualmente los salones de clases y han estado interactuando digitalmente con los alumnos. Nuestras escuelas continúan prestando dispositivos electrónicos a aquellos alumnos que los necesitan, y nuestros relacionistas comunitarios, psicólogos escolares y asistentes de maestros también se han mantenido en contacto con nuestros alumnos. Si ustedes necesitan ayuda adicional, por favor no duden en comunicarse con el maestro o director de la escuela de su hijo (ustedes pueden enviarles un mensaje directo por medio de ParentSquare o pueden encontrar sus direcciones de correo electrónico en los sitios web de nuestras escuelas). Si necesitan ayuda con ParentSquare, por favor visiten la página web: https://ggusd.us/parentsquare. Estamos preparando un paquete con las Preguntas Más Frecuentes y con recursos adicionales, los cuales serán enviados a sus casas durante las próximas semanas.

Finalmente, tal vez ustedes hayan escuchado los comentarios del gobernador con respecto a la necesidad de extender los cierres de las escuelas. La Mesa Directiva de Educación estará trabajando con prontitud para tomar acción en esto, y en todas las nuevas actualizaciones que serán inmediatamente transmitidas y publicadas en nuestro sitio web en: https://www.ggusd.us/coronavirus.

Muchas gracias por su continuo apoyo. Hemos recibido llamadas y correos electrónicos de padres de familia, alumnos y empleados escolares acerca del maravilloso aprendizaje que están recibiendo nuestros alumnos en casa, y ¡nos sentimos muy orgullosos de nuestra comunidad del GGUSD! Continuaremos trabajando juntos para apoyar el éxito de nuestros alumnos, eso es ¡A la Manera de Garden Grove!

GGUSD Cập Nhật Việc Học Tại Nhà

Friday, March 27, 2020

Thưa quý phụ huynh,

Chúng tôi mong rằng quý vị luôn được mạnh khoẻ và tuân theo lệnh của Thống Đốc không đi ra ngoài trong thời gian có khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng thấy như hiện nay.

Kể từ ngày thứ hai, 30 tháng 3, để bảo đảm các gia đình và nhân viên phục vụ bữa ăn trong học khu được ở nhà nhiều hơn nhằm giảm bớt nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, chương trình cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí của GGUSD phát cho các gia đình theo kiểu Tới Lấy Mang Đi sẽ phục vụ từ 11 đến 1 giờ trưa vào các ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần (ngoại trừ tuần nghỉ lễ mùa Xuân từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 4). Vào ngày thứ hai, các gia đình sẽ nhận phần ăn cho ngày thứ hai và cả ngày thứ ba; và vào ngày thứ tư các gia đình sẽ nhận phần ăn cho thứ tư đến thứ sáu. Mời quý vị vào trang www.ggusd.us/coronavirus để biết các địa điểm phát thức ăn.

Trong tuần này, GGUSD đã lập trang mạng https://ggusd.us/covidresources để cung cấp những nguồn hỗ trợ về ba lãnh vực – học tập, sự lành mạnh và những nguồn hỗ trợ trong cộng đồng. Mục Nguồn Hỗ Trợ Học Tập bao gồm các tập tài liệu cho học sinh học ở nhà, sách giáo khoa điện tử cùng những phương cách khác để hỗ trợ việc học ở nhà. Mục Nguồn Hỗ Trợ Sự Lành Mạnh bao gồm những tin tức chú trọng vào việc hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh trong cảm xúc – giao tiếp xã hội của học sinh. Mục Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng bao gồm các dịch vụ miễn phí hay có lệ phí thấp do các tổ chức cộng đồng cung cấp, trong đó có việc trợ giúp người dân nhận được những dịch vụ về thực phẩm miễn phí, giữ trẻ và mạng internet.

Bên cạnh các nguồn hỗ trợ học tập trên trang mạng của học khu, các giáo viên và phụ giáo đã nỗ lực hướng dẫn các lớp học trên mạng và dùng phương tiện kỹ thuật số để trao đổi với học sinh. Nhà trường tiếp tục cho học sinh mượn các dụng cụ cần thiết, và các liên lạc viên học đường, chuyên viên tâm lý, và các phụ giáo vẫn tiếp tục hỏi thăm tình hình các học sinh. Nếu quý vị cần được trợ giúp thêm, vui lòng liên lạc với giáo viên hay hiệu trưởng trường của con em (quý vị có thê gửi tin nhắn trực tiếp qua hệ thống ParentSquare hay tìm địa chỉ email trên trang mạng của trường). Để được hỗ trợ bằng ParentSquare, hãy vào https://ggusd.us/parentsquare. Chúng tôi đã soạn sẵn một tập tài liệu để giải đáp các thắc mắc thông thường và cung cấp thêm các nguồn hỗ trợ để gửi đến nhà quý vị trong vài tuần tới.

Sau cùng, hẳn quý vị đã nghe Thống Đốc đề cập đến việc cần phải đóng cửa trường lâu hơn. Hội Đồng Giáo Dục sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch cho việc này và sẽ cập nhật mọi tin tức mới ngay cho quý vị, cũng như sẽ phổ biến trên trang mạng của chúng tôi https://www.ggusd.us/coronavirus.

Cám ơn quý vị đã luôn hỗ trợ học khu. Chúng tôi đã nhận được điện thoại và email của các phụ huynh, học sinh, và nhân viên cho biết việc học tại nhà đang diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi vô cùng tự hào về cộng đồng GGUSD của chúng ta! Hãy cùng hợp tác để hỗ trợ con em thành công…, đó là Đường Hướng Garden Grove!