Wishing You a Safe Holiday Season

Friday, December 11, 2020

Garden Grove Unified School District’s winter recess is quickly approaching (December 21 – January 1). We know that families in our communities will be in need of help more than ever during this unique holiday season.  GGUSD cares deeply about the health and well-being of our families and we are committed to providing resources and health and safety tips to our community.

The district’s Family Resource Center (FRC) can directly connect families with community-based resources to ensure those struggling with hardship get the help they need. Contact the FRC at (714) 663-6411 to speak to someone today. Please note: The FRC will be closed during the winter recess but is otherwise staffed from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday. Additionally, Orange County Health Care Agency’s list of community resources provides help to families impacted by COVID-19 in a variety of areas, including job loss, childcare, food assistance, rent, shelter and more. Visit https://covid19info.ocgov.com/residents for more. 


GGUSD has partnered with Care Solace to support our community’s mental health. GGUSD families can use Care Solace to quickly find verified mental health, behavioral health, and substance use treatment options matched to their needs, regardless of circumstances or insurance coverage. Families can access help 24 hours per day by phone at 888-515-0595, email at weserve@caresolace.org or by visiting www.caresolace.com/ggusdfamilies.


We encourage all GGUSD families to commit to important health and safety practices to slow the spread of COVID-19 in our communities, including:

 • Follow the Regional Stay-at-Home Order by wearing a mask at all times, practicing physical distancing, staying home as much as possible, and refraining from hosting or attending gatherings with anyone other than members of your own household.
 • Follow the California Travel Advisory by refraining from all non-essential travel.
 • If you think you may have COVID-19, isolate from others and contact your health care provider about care and testing.
 • Click here for information about free at-home COVID-19 test kits and Orange County testing locations.

We hope that all GGUSD families are enjoying the holiday season in the safest way possible.  Thank you for doing your part to slow the spread of COVID-19 in our community.

Deseamos que tengan una temporada festiva segura

Friday, December 11, 2020

Estimadas familias del GGUSD:

Las vacaciones de invierno del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se acercan rápidamente (del 21 de diciembre al 1. ˚ de enero). Sabemos que las familias en nuestras comunidades necesitarán ayuda ahora más que nunca durante esta temporada de festividades única. El GGUSD se preocupa mucho por la salud y el bienestar de nuestras familias y tenemos el compromiso de proporcionarle a nuestra comunidad recursos y consejos de salud y seguridad.

 El Centro de Recursos para Familias (FRC) del Distrito puede conectar directamente a las familias con recursos comunitarios para asegurar que aquellas personas que están pasando por dificultades puedan recibir la ayuda necesaria. Comuníquense con el FRC al (714) 663-6411 para hablar con alguien hoy mismo. Por favor tomen en cuenta que el FRC estará cerrado durante las vacaciones de invierno, pero normalmente está abierto de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Además, la lista de recursos comunitarios de la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange proporciona ayuda a las familias que han sido afectadas por el COVID-19 en una variedad de áreas que incluye: pérdida de trabajo, cuidado de niños, apoyo alimentario, renta, vivienda y más. Para recibir más información, por favor visite https://covid19info.ocgov.com/residents.  

 El GGUSD se ha asociado con Care Solace para apoyar la salud mental de nuestra comunidad. Las familias del GGUSD pueden usar Care Solace para encontrar rápidamente opciones verificadas para la salud mental, la salud conductual y tratamientos para el consumo de drogas, que sean compatibles con sus necesidades sin importar las circunstancias ni la cobertura del seguro médico. Las familias pueden tener acceso para recibir ayuda las 24 horas del día al llamar al 888-515-0595, por medio del correo electrónico weserve@caresolace.org o al visitar www.caresolace.com/ggusdfamilies.

 Motivamos a todas las familias del GGUSD a que se comprometan a seguir las prácticas importantes de salud y seguridad para disminuir la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades, lo que incluye: 

 • Seguir la Orden Regional de Quedarse en Casa al usar la mascarilla en todo momento, practicar el distanciamiento físico, quedarse en casa tanto como sea posible y abstenerse de tener o asistir a reuniones con personas que no vivan en su mismo hogar.  
 • Seguir el Aviso de Seguridad para los Viajeros al abstenerse de hacer viajes no esenciales.   
 • Si creen que pueden tener COVID-19, aíslense de otras personas y comuníquense con su proveedor del cuidado de salud sobre cómo cuidarse y hacerse la prueba. 
 • Haga clic aquí para recibir más información acerca de cómo conseguir los kits para hacerse la prueba en casa del COVID-19 y los lugares donde hacen las pruebas en el Condado de Orange.  

Esperamos que todas las familias del GGUSD estén disfrutando la temporada festiva de la manera más segura posible. Muchas gracias por su colaboración para disminuir la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad.  

Kính Chúc Quý Vị Một Mùa Lễ An Lành

Friday, December 11, 2020

Kính Thưa Quý Phụ Huynh GGUSD

Khu Học Chính Garden Grove sắp bước vào kỳ nghỉ mùa đông (21 tháng 12 đến 1 tháng 1). Do hoàn cảnh đặc biệt của mùa lễ năm nay, chúng tôi biết rằng các gia đình trong cộng đồng sẽ cần hỗ trợ hơn bao giờ hết. GGUSD rất quan tâm đến sức khoẻ và sự an lành của các gia đình và chúng tôi quyết tâm mang lại những nguồn hỗ trợ cũng như các hướng dẫn về cách gìn giữ sức khoẻ và an toàn trong cộng đồng.

Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình (FRC) của học khu có thể trực tiếp giới thiệu các gia đình đang gặp khó khăn đến với những cơ quan hỗ trợ trong cộng đồng nhằm nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Vui lòng liên lạc FRC, số (714) 663-6411 để nói chuyện với nhân viên ngay hôm nay. Lưu ý quý vị: tuy FRC sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ mùa đông nhưng vẫn có nhân viên trực trong thời gian 8:00 sáng đến 4:30 chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài ra, Sở Y Tế Hạt Orange cũng có danh sách các cơ quan hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng của COVID-19 về nhiều mặt, bao gồm thất nghiệp, nhu cầu giữ trẻ, hỗ trợ thực phẩm, tiền thuê nhà, chỗ ở, và nhiều điều khác. Vui lòng vào trang mạng 
https://covid19info.ocgov.com/residents để biết thêm chi tiết.

GGUSD hợp tác với Care Solace để hỗ trợ nhu cầu về sức khoẻ tâm thần của cộng đồng. Qua Care Solace, trong mọi trường hợp và dù có bảo hiểm y tế hay không, các gia đình GGUSD có thể nhanh chóng tìm những cách chữa trị thích hợp với nhu cầu và đã được kiểm chứng về việc lạm dụng thuốc, hành vi tác phong, và sức khoẻ tâm thần. Để được giúp đỡ, quý vị có thể liên lạc điện thoại 24 tiếng/ngày, số 888-515-0595, gửi email weserve@caresolace.org hay vào trang mạng http://www.caresolace.com/ggusdfamilies. 

Chúng tôi khuyến khích mọi gia đình GGUSD hãy quyết tâm thực hiện các biện pháp cần thiết trong việc giữ sức khoẻ và an toàn để giảm thiểu sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng, gồm các điều sau:
Tuân theo Lệnh Ở Nhà của Từng Khu Vực bằng cách luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tránh ra khỏi nhà tối đa, và tránh tổ chức hay tham dự những buổi hội họp với người không ở chung nhà cùng quý vị.

 • Tuân theo Quy Định Về Việc Đi Lại của California bằng cách tránh việc đi du lịch không cần thiết.
 • Nếu nghi ngờ bị nhiễm COVID-19, quý vị nên tự cách ly và gọi cho nhân viên chăm sóc sức khoẻ để đi xét nghiệm và chữa trị.
 • Bấm vào đây để tìm các địa điểm xét nghiệm trong Hạt Orange và các dụng cụ thử COVID-19 tại nhà miễn phí.

Chúng tôi mong mọi gia đình GGUSD sẽ vui hưởng một mùa lễ an toàn nhất. Trân trọng cám ơn quý vị đã góp phần ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cộng đồng chúng ta.