Weekly Reopening Update - September 25, 2020

Friday, September 25, 2020

Dear Parents,

GGUSD continues our large-scale planning efforts to prepare for the return to in-person instruction. We remain committed to providing a safe learning environment for all students and staff when schools do reopen.   

GGUSD will offer two webinars for families with information about health and safety protocols, including daily health screening forms, bus safety procedures, mask protocols, indoor and outdoor safety measures, responding to illness on campus and more. Save the date for Friday, October 9 from 9:30 to 11:00 a.m. or Thursday, October 15 from 5:30 to 7 p.m. Click here for the flyer. To sign up, visit:

http://bit.ly/ggusdoct9 for the October 9 webinar
http://bit.ly/ggusdoct15 for the October 15 webinar

The webinar will be recorded and shared with all parents and students so that families know what to expect when schools reopen. The district will also provide a mandatory health and safety training for all employees.

GGUSD has created a variety of PSA-style videos about health and safety practices so that students are well-informed about what they can do to protect themselves and others from COVID-19 while at school.

Click here to watch our video on handwashing.
Click here to watch our video on face masks.
Click here to watch our video on face shields.
Click here to watch our video on physical distancing.

Earlier this week, hundreds of parents and students attended our district webinar on Edgenuity, an online platform to support distance learning instruction.  The district invested in Edgenuity to give students access to high-quality online learning modules to supplement classroom instruction and help students strengthen skills in important content areas like reading and math. While classroom teachers may provide assignments in Edgenuity or use it individually for students who need help in key content areas, the platform can also be used independently by students from home.  Click here to watch the video.

Another request from families is additional on-site supervision to support working families. Boys and Girls Clubs of GG are working with GGUSD to increase their additional on-site supervision to support working families.  The district is currently coordinating expansion of our full-day and partial-day Boys and Girls Club programs which are currently offered at five sites. Beginning October 5, we will begin a phased-in expansion, opening Boys and Girls Club programs supporting 13 additional school sites. These programs will allow students to participate in distance learning from their school for a full day with the support of Boys and Girls Club staff.  Additional details will be shared with each school community.

As always, thank you for your continued patience and partnership during this unprecedented public health crisis.

Noticias Semanales Más Recientes sobre la Reapertura

Friday, September 25, 2020

Estimados Padres de Familia:

El GGUSD continúa con nuestros esfuerzos de planificación a gran escala para prepararnos para el regreso a la instrucción en persona. Continuamos con el compromiso de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los alumnos y el personal cuando las escuelas vuelvan a abrir.

El GGUSD ofrecerá dos seminarios web para las familias que incluirá información sobre los protocolos de salud y seguridad, incluyendo formularios para evaluar diariamente la salud, procedimientos para la seguridad en el autobús escolar, protocolos de las mascarillas, medidas de seguridad dentro y fuera de las instalaciones, cómo responder a enfermedades en el plantel escolar y más. Reserve la fecha para el viernes, 9 de octubre, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. o el jueves, 15 de octubre, de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Haga clic aqui para ver el folleto. Para registrarse, visite:

http://bit.ly/ggusdoct9 para el seminario web del 9 de octubre
http://bit.ly/ggusdoct15 para el seminario web del 15 de octubre 

El seminario web será grabado y compartido con todos los padres de familia y alumnos para que las familias sepan qué esperar cuando las escuelas vuelvan a abrir. El Distrito también proporcionará una capacitación obligatoria para todos los empleados sobre la salud y seguridad. 

El GGUSD ha creado una variedad de videos estilo PSA sobre las prácticas de la salud y seguridad para que los alumnos estén bien informados sobre qué pueden hacer para protegerse a sí mismos y a los demás del COVID-19 mientras están en la escuela. 

Haga clic aquí para ver nuestro video sobre el lavado de manos. 
Haga clic aquí para ver nuestro video sobre las mascarillas.
Haga clic aquí para ver nuestro video sobre los protectores faciales. 
Haga clic aquí para ver nuestro video sobre el distanciamiento social. 

A principios de esta semana, cientos de padres de familia y alumnos asistieron al seminario web de nuestro Distrito sobre Edgenuity, una plataforma en línea para apoyar la instrucción de aprendizaje a distancia. El Distrito invirtió en Edgenuity para brindarles a los alumnos acceso a módulos de aprendizaje en línea de alta calidad para complementar la instrucción en el salón de clases y ayudar a los alumnos a fortalecer sus destrezas en las materias académicas básicas como la lectura y matemáticas. Mientras que los maestros del salón de clases pueden proporcionar asignaciones en Edgenuity o usarlas individualmente para los alumnos que necesitan ayuda en las materias académicas básicas importantes, la plataforma también puede ser utilizada independientemente por los alumnos desde casa. Haga clic aqui para ver el video.

Otra petición de las familias es la supervisión adicional en el plantel escolar para apoyar a las familias que trabajan. El Boys and Girls Clubs de Garden Grove está trabajando con el GGUSD para aumentar la supervisión adicional en el plantel escolar para apoyar a las familias que trabajan. Actualmente, el Distrito está coordinando la expansión de nuestros programas de Boys and Girls Club de día completo y de día parcial, que en este momento se ofrecen en cinco planteles escolares. A partir del 5 de octubre, comenzaremos una expansión gradual, al abrir programas de Boys and Girls Club que apoyarán 13 planteles escolares adicionales. Estos programas permitirán a los alumnos participar en el aprendizaje a distancia desde su escuela durante un día completo con el apoyo del personal del Boys and Girls Club. Se compartirán detalles adicionales con cada comunidad escolar.

Como siempre, muchas gracias por su paciencia y colaboración continua durante esta crisis de salud pública sin precedentes.

Cập Nhật Hàng Tuần Về Việc Mở Trường Lại

Friday, September 25, 2020

Kính Thưa Quý Phụ Huynh,

GGUSD đang tiếp tục việc hoạch định với quy mô lớn để chuẩn bị cho việc trở lại giảng dạy trong lớp. Chúng tôi vẫn quyết tâm tạo dựng môi trường học tập an toàn cho mọi học sinh và nhân viên khi các trường mở lại.

GGUSD sẽ mở hai buổi hướng dẫn trên mạng để thông báo cho các gia đình về những quy định y tế và giữ an toàn, bao gồm mẫu kiểm tra sức khoẻ hàng ngày, thể thức giữ an toàn khi đi xe buýt trường, quy định về khẩu trang, các cách thức giữ an toàn trong lớp và ngoài sân trường, cách ứng phó với việc nhiễm bệnh tại trường, và nhiều điều khác. Mong quý vị sẽ dự một trong hai buổi: thứ sáu, ngày 9 tháng 10 từ 9:30–11:00 sáng hoặc thứ năm, ngày 15 tháng 10 từ 5:30 chiều-7:00 tối. Bấm vào đây để đọc tờ thông báo. Để ghi danh, vui lòng vào:

http://bit.ly/ggusdoct9 nếu muốn tham dự buổi hướng dẫn trên mạng ngày 9 tháng 10
http://bit.ly/ggusdoct15 nếu muốn tham dự buổi hướng dẫn trên mạng ngày 15 tháng 10

Buổi hướng dẫn sẽ được thu hình và phổ biến cho mọi phụ huynh và học sinh để các gia đình biết những yêu cầu cần thực hiện khi trường mở lại. Học khu cũng sẽ có phần huấn luyện bắt buộc dành cho tất cả nhân viên về vấn đề y tế và giữ an toàn.

GGUSD đã làm một số video dưới dạng PSA về các cách thức giữ an toàn và sức khoẻ để học sinh biết rõ những gì cần làm nhằm bảo vệ chính mình và mọi người khỏi nhiễm COVID-19 tại trường.

Bấm vào đây để xem video hướng dẫn cách rửa tay
Bấm vào đây để xem video hướng dẫn về việc đeo khẩu trang.
Bấm vào đây để xem video hướng dẫn về tấm che mặt
Bấm vào đây để xem video hướng dẫn về cách giữ khoảng cách an toàn.

Vào đầu tuần, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự buổi hướng dẫn trên mạng về Edgenuity, nền mạng nhằm hỗ trợ việc giảng dạy trên mạng. Học khu đã đầu tư vào Edgenuity để học sinh có thể tận dụng chương trình học trên mạng có phẩm chất cao nhằm hỗ trợ thêm cho việc học ở lớp và giúp các em trau giồi các kỹ năng cho các môn học quan trọng như môn đọc và toán. Mặc dù các giáo viên có thể ra bài làm trên Edgenuity hay áp dụng riêng cho những học sinh cần được giúp đỡ với các môn học chính, học sinh cũng có thể dùng nền mạng này để tự học thêm ở nhà. Bấm vào đây để xem video.

Một đề nghị khác của các gia đình là việc mở chương trình trông coi học sinh tại trường sau giờ học nhằm hỗ trợ phụ huynh khi đi làm. Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên (Boys and Girls Club) đang hợp tác với GGUSD nhằm gia tăng việc trông coi học sinh tại trường để hỗ trợ các gia đình phải đi làm. Hiện tại, học khu đang phối hợp việc mở rộng chương trình nguyên ngày của chúng tôi với chương trình nửa ngày của Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên đang sẵn có tại 5 địa điểm. Kể từ ngày 5 tháng 10, chúng tôi sẽ bắt đầu việc mở lại các chương trình theo từng giai đoạn, như các dịch vụ của Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên để hỗ trợ thêm tại 13 trường học nữa. Những chương trình này sẽ giúp học sinh tham gia học nguyên ngày trên mạng với trường của các em qua sự hỗ trợ của các nhân viên Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên. Mỗi trường sẽ thông báo thêm chi tiết cho các phụ huynh thuộc cộng đồng trường.

Như thường lệ, cám ơn quý vị luôn kiên nhẫn và không ngừng hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng y tế chưa từng thấy này.

Weekly Reopening Update - September 25, 2020

Friday, September 25, 2020

친애하는 학부모님께,

GGUSD는 대면 수업 교육을 재개하기 위하여 지속적으로 광범위한 계획을 세우고 있습니다. 교육구는 학교가 재개될 때 모든 학생과 스탭을 위한 안전한 학습 환경을 제공하기 위하여 전념하고 있습니다.

GGUSD는 일일 검사 양식, 버스 안전을 위한 절차, 마스크 착용 강령, 실내와 실외의 안전 조치, 캠퍼스 내에서 아픈 사람이 생겼을 때 대응 방법과 그외에 더 많은 것을 포함하여 건강과 안전에 관한 강령에 대한 정보를 학부모님들께 전달하기 위하여 두번의 웨비나를 제공할 것입니다. 웨비나는10월 9일, 금요일, 오전 9시 30분부터 11시, 그리고 10월 15일, 목요일, 오후 5시 30분부터 7시에 개최 될 예정이오니 시간을 비워두시기 바랍니다. 플라이어가 필요하시면 여기를 클릭하십시오.  모임 참가를 위한 등록을 위하여 다음의 링크를 방문하십시오:

http://bit.ly/ggusdoct910월  9일  웨비나 참석 등록을 위한 링크
http://bit.ly/ggusdoct15    10월 15일 웨비나 참석 등록을 위한 링크

웨비나는 녹음 되어 모든 학부모와 학생들과 공유할 것이고 그리하여 가족들은 학교가 재개될 때 예상되는것을 알게 될 것입니다. 교육구도 모든 직원을 위하여 의무적인 건강과 안전에 관한 트레이닝을 제공할 것입니다.

GGUSD 는 건강과 안전 연습에 관한 다양한 PSA-스타일의 비디오를 만들것입니다. 그래서 학생들이 학교에 있는 동안 COVID-19으로부터 자신들과 다른 사람들을 보호하기 위하여 자신들이 할 수 있는것을 잘 배우게 될 것입니다.

 손씻기 영상을 보시려면  여기를 클릭 하십시오.
마스크 착용을 위한 영상을 보시려면 여기를 클릭 하십시오.
얼굴 가리개에 관한 영상을  보시려면 여기를 클릭 하십시오.
신체적 거리 두기 영상을 보시려면기 여기를 클릭 하십시오.

이번 주 초에 개최된 온라인 상의 플랫폼으로 원격 수업을 지원하기 위한 Edgenuity 에 관련된 웨비나에 많은 학부모와 학생들이 참석해 주셨습니다. 교육구는 교실 수업을 지원하고 학생들의 읽기와 수학같은 중요한 교과 과목 기술 강화를 돕기 위하여 높은 수준의 온라인 학습 모듈에 접속하기위한Edgenuity  프로그램을 구입하였습니다. 교사들은Edgenuity 에서 과제를 제공 할 수도있고 중요한 교과목에 도움이 필요한 학생을 위하여 개인적으로 사용 할 수도 있습니다. 이 플랫폼은 가정에서 독립적으로 사용 될수도 있습니다. 비디오를 보기 위하여 여기를 클릭하십시오. 

가족들의 또 다른 요구는 직업을 가진 부모님 지원을 위한 현장의 강화된 관리 감독입니다. 가든 그로브의 보이즈 앤 걸즈 클럽은 일하러 나가야 하는 부모님들을 지원하기 위하여 현장 관리 감독의 강화를 위하여 가든 그로브 교육구와 함께 노력하고 있습니다. 교육구는 최근에 다섯 군데의 사이트에서 제공되는 보이즈 앤 걸즈 클럽의 하루 종일 그리고 부분적으로 운영되는 프로그램 확장에 협력하고 있습니다. 10월 5일을 시작으로, 13군데의 학교 사이트를 지원하는 보이즈 앤 걸즈 클럽 프로그램을 재개하면서 단계적으로 시작 될 것입니다. 이러한 프로그램은 학생들이 보이즈 앤 걸즈 클럽 스탭들의 지원을 받으며 하루 종일 자신들의 홈스쿨에서 원격 수업에 참여 하는것을 허용합니다. 자세한 내용은 각 학교 커뮤니티에서 알려 드릴것입니다.

항상 말씀드리지만 이러한 전례없는 공중 보건의 위기 시기에 여러분의 지속적인 인내와 파트너쉽에 감사드립니다.

: التحديث الأسبوعي لاعادة فتح المدرسة

Friday, September 25, 2020


Links:
Click here For the Health and Safety Webinar Flyer
http://bit.ly/ggusdoct9 for the October 9 webinar
http://bit.ly/ggusdoct15 for the October 15 webinar
Click here to watch our video on handwashing.
Click here to watch our video on face masks.
Click here to watch our video on face shields.
Click here to watch our video on physical distancing.