Weekly Reopening Update - July 24, 2020

Friday, July 24, 2020

Dear Parents, 

Earlier this week, GGUSD announced we would begin the school year on August 24th in an online-only distance learning format. This decision follows the Governor’s order that school districts may not resume in-person instruction on school campuses until their county remains off the state’s monitoring list for rising covid infections for 14 consecutive days.  While we are eager to return to the classroom to see our students again, we must adhere to these guidelines and reopen only when it is safe and authorized to do so. We want you to know that we are committed to providing each and every student with a smooth start to the school year.  District and school administrators have combed through nearly 27,000 surveys from GGUSD families and have carefully read and received your feedback about how to improve distance learning for your child(ren).  We are hard at work planning for these improvements because our students and our families expect and deserve the best from GGUSD! Our administrators, teachers and support staff will rise to the occasion to provide students with the highest quality distance learning experience and a meaningful and exciting start to the school year.

An improved distance learning experience will include:

 •  A “Start Strong” initiative with the first two weeks of school focused on the social-emotional wellness of every student in every classroom across the district. “Start Strong” will include lessons and videos about coping with covid-related stress and anxiety, self-care during covid, digital citizenship, creating a positive online learning culture, how to stay on track in an online learning environment, and more.
 • New district-wide teaching and learning expectations including consistent implementation of teacher-led instruction, small group instruction and supplemental online video curriculum support and resources
 • Consistent online learning platforms used across grade spans
 • Safe protocols for device and WiFi checkout along with personalized technology support for families and students

For those families who do not want to return to their home school site when campuses reopen, our Virtual Learning Academy will offer a stable online learning environment for students in transitional kindergarten through twelfth grade. This week, hundreds of parents attended informational sessions about the Virtual Learning Academy. If you did not attend those informational sessions but would like additional information, visit http://vla.ggusd.us for more.

Finally, we are working to finalize our district reopening and school-site reopening plans so that you know what to expect when we do receive clearance to reopen schools.  Expect to receive those plans this month.

As always, thank you for your patience and support.

Últimas noticias sobre la reapertura

Friday, July 24, 2020

Estimados padres de familia:

A principios de esta semana, el GGUSD anunció que iniciaríamos el año escolar el 24 de agosto en un formato de aprendizaje a distancia solamente en línea. Esta decisión sigue la orden del gobernador de que los distritos escolares no puedan reanudar la instrucción en persona, en los planteles escolares, hasta que el condado permanezca fuera de la lista de monitoreo del estado por el aumento de las infecciones por el Covid por un periodo de 14 días consecutivos. Mientras que estamos impacientes por regresar a los salones de clases para ver a nuestros alumnos nuevamente, debemos cumplir con estos reglamentos y volver a abrir solamente cuando sea seguro y tengamos la autorización para hacerlo. Queremos que sepan que nos comprometemos a proporcionar a todos y cada uno de los alumnos un comienzo de año sin problemas. Los administradores del Distrito y de la escuela han revisado casi 27,000 encuestas de las familias del GGUSD y han leído cuidadosamente y recibido sus comentarios sobre cómo mejorar el aprendizaje a distancia para sus hijos. ¡Estamos trabajando arduamente para planear de manera más eficiente estas mejoras porque nuestros alumnos y nuestras familias esperan y merecen lo mejor del GGUSD!

Nuestros administradores, maestros y personal de apoyo se pondrán a la altura de las circunstancias para brindarles a los alumnos la experiencia de aprendizaje a distancia de la más alta calidad y puedan comenzar el año escolar de una manera significativa y emocionante. 

La experiencia mejorada del aprendizaje a distancia incluirá:

 • Una iniciativa de "Comenzar fuerte" “Start Strong” en donde nos enfocamos, durante las dos primeras semanas de escuela, en el bienestar socioemocional de cada alumno, en cada salón de clases y en todo el Distrito. Esta iniciativa de "Comenzar fuerte" incluirá lecciones y videos sobre cómo sobrellevar el estrés y la ansiedad relacionados con el Covid, el cuidado personal durante el Covid, la responsabilidad digital, el crear una cultura positiva de aprendizaje en línea, cómo mantenerse enfocado en un entorno de aprendizaje en línea y mucho más.
 •  Nuevas expectativas de enseñanza y aprendizaje en todo el Distrito, que incluyen la implementación consistente de la enseñanza impartida por los maestros, la instrucción en grupos pequeños y apoyo y recursos adicionales para el plan de estudio en línea con videos.
 •  Plataformas de aprendizaje en línea consistentes para utilizarse en todos los grados.
 • Protocolos seguros para el préstamo de dispositivos y WIFI junto con el apoyo tecnológico personalizado para las familias y los alumnos.

Para aquellas familias que no desean regresar a la escuela que les corresponde cuando se vuelvan a abrir los planteles escolares, nuestra Academia de Aprendizaje Virtual ofrecerá un ambiente de aprendizaje estable en línea para los alumnos, desde el Kínder de Transición hasta el doceavo grado. Esta semana, cientos de padres de familia asistieron a las sesiones informativas sobre la Academia de Aprendizaje Virtual. Si usted no asistió a esas sesiones informativas pero desea información adicional, visite: http://vla.ggusd.us para obtener más información.

Finalmente, estamos trabajando para finalizar nuestros planes de reapertura del Distrito y reapertura de los planteles escolares para que usted sepa qué esperar cuando nosotros recibamos autorización para reabrir las escuelas. Espere recibir esos planes este mes.

Como siempre, gracias por su paciencia y apoyo.

Cập Nhật Hàng Tuần Về Việc Mở Trường Lại

Friday, July 24, 2020

Thưa quý phụ huynh,

Vào đầu tuần này, GGUSD đã loan báo sẽ khai giảng niên học mới vào ngày 24 tháng 8 chỉ với cách giảng dạy qua mạng. Thông báo này được đưa ra sau khi có lệnh của Thống Đốc quy định các khu học chính không thể  giảng dạy ở trường lại cho đến khi các hạt trong vùng không còn trong danh sách giám sát về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 của tiểu bang trong 14 ngày liên tiếp. Trong lúc chúng tôi mong được trở lại để được gặp gỡ các em, chúng tôi phải tuân theo những hướng dẫn này và chỉ mở lại khi an toàn và được cho phép. Chúng tôi muốn quý vị hiểu cho là chúng tôi quyết tâm tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho mỗi và từng học sinh. Các nhân viên điều hành và học khu đã xem qua gần 27,000 bản thăm dò ý kiến của các gia đình GGUSD cũng như đọc kỹ các ý kiến đóng góp của quý vị về cách thăng tiến chương trình học ở nhà cho con em học sinh. Chúng tôi nỗ lực hoạch định cho sự thăng tiến này vì quý vị và con em xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất cũng sự kỳ vọng của quý vị vào GGUSD. Ban giám hiệu, ban giảng huấn và nhân viên hỗ trợ sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho các học sinh một kinh nghiệm học tập ở nhà hữu hiệu nhất và một sự khởi đầu đầy ý nghĩa và thú vị trong năm học mới.

Sự thăng tiến trong chương trình học ở nhà bao gồm:

 • Sáng kiến ​​“Khởi Đầu Mạnh Mẽ” trong hai tuần học đầu tiên sẽ chú trọng vào sự lành mạnh về cảm xúc, sự giao tiếp của mỗi học sinh trong từng lớp học trên toàn học khu. ​​“Khởi Đầu Mạnh Mẽ” sẽ bao gồm các phim video hướng dẫn cách đối phó với sự căng thẳng và lo lắng liên quan đến dịch Covid, tự chăm sóc bản thân trong thời gian có đại dịch, quy định về hạnh kiểm khi sử dụng kỹ thuật điện tử, kiến tạo tác phong học tập trực tuyến tích cực, cách đi đúng hướng khi học tập trên mạng và nhiều điều khác.
 • Quy định mới về cách giảng dạy và học tập trong toàn học khu bao gồm việc áp dụng đồng bộ về cách giảng dạy do giáo viên hướng dẫn, giảng dạy theo nhóm nhỏ, các nguồn hỗ trợ và video trên mạng để bổ sung cho học trình.
 • Sử dụng các nền mạng học tập đồng bộ trong các cấp lớp.
 • Các thể thức an toàn về việc mượn dụng cụ và thiết bị truy cập mạng wifi cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật cho các gia đình và học sinh.

Những gia đình nào không muốn cho con em học tại trường khi các trường được trở lại, chúng tôi sẽ có Chương Trình Học Trên Mạng vững vàng cho học sinh từ lớp mẫu giáo sơ học đến lớp 12. Tuần này, hàng trăm phụ huynh đã tham dự các buổi hướng dẫn về Chương Trình Học Trên Mạng. Nếu quý vị chưa có dịp tham dự và muốn biết thêm chi tiết, mời quý vị vào thăm trang http://vla.ggusd.us.

Sau hết, chúng tôi đang tiếp tục đúc kết các kế hoạch mở lại học khu và các trường học để quý vị biết về sự diễn tiến khi chúng tôi được phép mở trường lại. Quý vị sẽ nhận thông báo về các kế hoạch vào tháng này.

Như thường lệ, cám ơn sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ của quý vị.