Weekly Reopening Update – August 14, 2020

Friday, August 14, 2020

Dear Families, Students and Staff,

As we prepare for a unique school year, GGUSD employees are focused on providing exceptional support to students and families during distance learning which begins August 24.

Grab and Go Meal Information
We are excited to announce that this is the first year GGUSD has the opportunity to participate in the federal Community Eligibility Provision (CEP), allowing our Food Services Department to serve meals at no cost to ALL students. For the 2020-2021 school year, breakfast and lunch meals will be free of charge for all registered GGUSD students – regardless of family income, in accordance with this federal program. In order for the district to participate in CEP, all parents/guardians must submit the School Funding Data Collection Form. Click here to complete the form online. It will also be mailed to GGUSD homes and included in the online data confirmation through Parent Portal. Only one form per household must be completed.

Beginning August 24, our Food Services Department will offer free breakfast and lunch to all registered GGUSD students at 31 Grab and Go Meal locations. Both breakfast and lunch will be provided Monday through Friday from 11:00 a.m. to 1:00 p.m.  Click here for our flyer with our Grab and Go Meal locations. A GGUSD student ID must be presented (by student or parent/guardian) and scanned to receive each meal. If your child does not yet have a student ID, please bring his/her student ID number. 

Devices and Wi-Fi Hotspots
It has come to our attention that deceitful companies are attempting to take advantage of the distance learning environment, attempting to sell software and computers to families for $5,000. This is a scam that we hope all will avoid. GGUD has enough computers/devices for each and every student and will not ask students to pay for additional software or online resources.  Additionally, the district will provide Wi-Fi Hotspots to families who are eligible (qualify for free and reduced meal program). To request a device or Wi-Fi Hotspot, please contact your child(ren)’s school. 

Distance Learning Schedule
Last week’s ParentSquare message included an overview of our new Distance Learning Guidelines with guaranteed minutes of instruction and a consistent teaching and learning schedule across all 67 schools. In case you missed it, click here for the message. By August 17, each school will share their minute-by-minute distance learning schedules so that students are fully prepared for the first day of distance learning on August 24. 

As always, thank you for your patience and support.   

Actualización semanal sobre la reapertura - 14 de agosto de 2020

Friday, August 14, 2020

Estimadas familias, alumnos y personal escolar: 

Mientras nos preparamos para un año escolar único, los empleados del GGUSD están enfocados en proporcionar un apoyo excepcional a los alumnos y familias durante el aprendizaje a distancia que comienza el 24 de agosto. 

Información sobre el Servicio de Comida para Recoger y Llevar 
 Nos complace anunciarles que este es el primer año que el GGUSD tiene la oportunidad de participar en el programa federal para la Provisión a las Comunidades Elegibles (CEP), que le permite a nuestro Departamento de Servicios Alimenticios servir comidas sin un costo alguno, a TODOS los alumnos. Para el año escolar 2020-2021, las comidas para el desayuno y almuerzo serán proporcionadas sin ningún costo a todos los alumnos inscritos en el GGUSD, sin importar el ingreso de la familia, de acuerdo con este programa federal. Para que el Distrito pueda participar en el CEP, todos los padres de familia o tutores, deben presentar el Formulario de la Recopilación de Datos para el Financiamiento Escolar (Funding Data Collection Form). Para llenar el formulario en línea haga 
clic aquí. También será enviado por correo a las casas de los alumnos del GGUSD y será incluido en la confirmación de datos en línea por medio del Portal para Padres. Solamente se debe de completar un formulario por casa. 

Comenzando el 24 de agosto, nuestro Departamento de Servicios Alimenticios ofrecerá desayuno y almuerzo en 31 lugares de distribución de Comida para Recoger y Llevar para todos los alumnos inscritos en el GGUSD. Tanto el desayuno como el almuerzo serán proporcionados de lunes a viernes de las 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Haga clic aquí para ver nuestro volante que detalla los lugares de distribución de Comida para Recoger y Llevar. Para recibir cada comida, la tarjeta de identificación del alumno debe ser presentada (por el alumno, padre de familia o tutor) y también será escaneada. Si su hijo aún no tiene una tarjeta de identificación (ID), por favor traiga su número de identificación. 

Dispositivos y zonas de acceso Wi-Fi
Se nos ha informado que empresas engañosas están intentando aprovecharse del entorno de aprendizaje a distancia, intentando vender programas de software y computadoras a las familias por $5,000. Esta es una estafa que esperamos que todos eviten. El GGUSD tiene suficientes computadoras y dispositivos para cada alumno y no le pedirán a los alumnos que paguen por los programas de software o recursos en línea adicionales. Adicionalmente, el Distrito proporcionará zonas de acceso Wi-Fi para las familias que son elegibles (que cumplen con los requisitos de elegibilidad para el programa de comidas gratis o a precio reducido). Para solicitar un dispositivo o una zona de acceso Wi-Fi, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.

Horario para el aprendizaje a distancia 
La semana pasada, el mensaje de ParentSquare incluyó un resumen sobre nuestras nuevas Directrices del Aprendizaje a Distancia con los minutos garantizados de instrucción y un horario de enseñanza y aprendizaje consistente en todas las 67 escuelas. En caso de que no lo haya visto, haga clic aquí para ver el mensaje. Para el 17 de agosto, cada escuela compartirá sus horarios de aprendizaje a distancia, minuto a minuto, para que los alumnos estén completamente preparados para el primer día de aprendizaje a distancia el 24 de agosto. 

Como siempre, muchas gracias por su paciencia y apoyo.

Cập Nhật Hàng Tuần Về Việc Mở Trường Lại- Ngày 14 tháng 8, 2020

Friday, August 14, 2020

Thưa Quý Phụ Huynh Và Nhân Viên, Các Em Học Sinh Thân Mến,

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho một niên học khác biệt bắt đầu vào ngày 24 tháng 8, nhân viên GGUSD chú trọng vào việc hỗ trợ hết lòng cho các em học sinh và gia đình trong suốt thời gian học ở nhà.

Thông Báo Về Chương Trình Tới Lấy Thức Ăn Mang Đi
Chúng tôi hân hoan thông báo cùng quý vị rằng đây là năm đầu tiên GGUSD có cơ hội tham gia Chương Trình Trợ Cấp Cộng Đồng Hội Đủ Điều Kiện do liên bang tài trợ (CEP), tạo điều kiện cho Ban Ẩm Thực phục vụ các bữa ăn miễn phí cho TẤT CẢ học sinh. Theo chương trình do liên bang tài trợ, tất cả học sinh ghi danh theo học tại GGUSD trong niên học 2020-2021– bất kể thu nhập của gia đình, sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí. Để học khu có thể tham gia vào CEP, tất cả phụ huynh/giám hộ phải nộp Mẫu Thu Thập Dữ Liệu Tài Trợ Nhà Trường. Để điền đơn trên mạng, quý vị hãy bấm vào đây. GGUSD cũng sẽ gửi mẫu này về nhà qua bưu điện và có để trong phần xác nhận dữ liệu của chương mục Parent Portal. Mỗi gia đình chỉ cần điền một đơn mà thôi.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 8, Ban Ẩm Thực của chúng tôi sẽ cung cấp phần ăn sáng và ăn trưa miễn phí tại 31 địa điểm Tới Lấy Thức Ăn Mang đi cho tất cả học sinh ghi danh theo học tại GGUSD. Học sinh sẽ nhận cả phần ăn sáng và ăn trưa vào ngày thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. Bấm vào đây để xem tờ chi tiết về các địa điểm Tới Lấy Thức Ăn Mang đi. (Học sinh hay phụ huynh/giám hộ) phải trình và rà qua máy thẻ học sinh (ID) của GGUSD để nhận thức ăn. Nếu con quý vị chưa có thẻ ID, quý vị vui lòng mang theo số ID của con em.

Các dụng cụ và thiết bị truy cập mạng Wi-Fi
 
Theo chúng tôi được biết, có một số công ty đang lợi dụng cơ hội học sinh học trên mạng để lường gạt các gia đình mua nhu liệu và máy điện toán với giá $5000. Chúng tôi mong quý vị tránh được trò lừa đảo này. GGUSD có đủ máy điện toán/dụng cụ cho mỗi học sinh và không đòi hỏi các em phải đóng tiền để mua nhu liệu hay các nguồn hỗ trợ nào khác.  Ngoài ra, học khu sẽ cung cấp thiết bị truy cập mạng Wi-Fi cho những gia đình hội đủ điều kiện (con em hưởng chương trình ăn miễn và giảm phí ở trường). Để mượn dụng cụ hay thiết bị truy cập mạng Wi-Fi, quý vị vui lòng liên lạc với trường học của con em.

Thời khoá biểu học trên mạng
Tuần rồi, trong tin nhắn ParentSquare có phần sơ lược về Hướng Dẫn Chương Trình Học Trên Mạng với sự bảo đảm về thời lượng giảng dạy cũng như lịch trình dạy và học đồng nhất tại tất cả 67 trường học. Nếu quý vị chưa đọc tin này, bấm vào đây để xem tin. Trễ nhất là ngày 17 tháng 8, mỗi trường sẽ cho quý vị biết thật chi tiết về thời khoá biểu học trên mạng để con em học sinh có thể chuẩn bị học trên mạng vào ngày khai giảng, 24 tháng 8

Như mọi lần, cám ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị