School Calendar Clarification - 4/29/2020

Wednesday, April 29, 2020

We wanted to clarify a comment made by Governor Newsom yesterday during his daily briefing. Governor Newsom referenced the possibility of reopening schools for the new school year as early as July. Some school districts in California start in July – we are not one of those districts.  GGUSD’s first day of school for the 20-21 school year is August 24 and there are no plans to adjust that established date. The calendar for the 2020-2021 school year is posted here: https://ggusd.us/schools/calendar.  As we learn more about when and under what conditions schools are allowed to resume in-person classes, we will communicate that information.

Thank you for your continued patience and partnership.

Clarificación acerca del calendario escolar

Wednesday, April 29, 2020

Estimados padres de familia:

Queremos clarificar un comentario que el Gobernador Newsom hizo ayer durante su sesión informativa diaria. El Gobernador Newsom hizo referencia a la posibilidad de reabrir las escuelas para empezar el nuevo año escolar tan temprano como en julio. Algunos distritos escolares en California empiezan en julio – nosotros no somos uno de esos distritos. Para el GGUSD el primer día de clases del año escolar 2020-2021, será el 24 de agosto y no se planea ajustar esa fecha establecida. El calendario para el año escolar 2020-2021 está publicado aquí: https://ggusd.us/schools/calendar. A medida que obtengamos más información sobre cuándo y bajo qué circunstancias se les permitirá a las escuelas reanudar las clases en persona, nosotros les comunicaremos esta información.

Gracias por su paciencia continua y por su colaboración.  

Giải Thích Rõ Về Lịch Học

Wednesday, April 29, 2020

Thưa Quý Phụ Huynh,

Chúng tôi muốn giải thích rõ về lời phát biểu trong buổi họp thường nhật ngày hôm qua của Thống Đốc Newsom. Thống Đốc Newsom có nhắc đến việc các trường có thể mở lại để khai giảng niên học mới sớm nhất là vào tháng 7 này. Một số học khu ở California khai giảng vào tháng 7 – học khu của chúng ta không như những học khu này. Trong niên học 20-21, ngày tựu trường của GGUSD là ngày 24 tháng 8 và chúng tôi không có kế hoạch thay đổi ngày đã định này. Lịch học 2020-2021 có đăng trên trang mạng: https://ggusd.us/schools/calendar. Khi có thêm chi tiết liên quan đến thời gian và tình trạng nào để có thể mở trường trở lại, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết.

Cám ơn sự kiên nhẫn và hợp tác liên tục của quý vị.