Reopening Announcement - January 20, 2021

Wednesday, January 20, 2021

Dear Families and Students,

We thank you for your continued patience as we have been diligently working to develop new school reopening plans under the guidance of California’s Safe Schools for All plan announced by Governor Newsom a few short weeks ago.  During last night’s meeting, Garden Grove Unified School District’s Board of Education voted to approve implementation of the Safe Schools for All In-Person Instruction Plan, including the state-developed COVID-19 reopening metrics.

Under the Governor’s plan, GGUSD elementary schools where the average 7-day COVID-19 case rate is 25 per 100,000 or lower in the area they serve, will resume in-person instruction on February 16 for TK-2nd grade students with grades 3-6 following on or before March 15. Elementary schools with COVID-19 rates higher than 25 per 100,000 will reopen no later than the month following the case rate level dropping below 25 per 100,000.  Because these reopening dates are contingent on COVID‑19 local rates that are announced by the Orange County Health Care Agency every Tuesday, schools and staff will be notified of their ability to reopen on February 16 on or by February 9, 2021.

Students in grades 7-12 will resume in-person instruction following the County of Orange returning to the red tier or other approval by the state or county. At this time, a date cannot be set, as it is dependent on changes in local COVID-19 rates.

All required elements of the Safe Schools for All plan, including testing and other health and safety measures, must be implemented in order to reopen. Once schools are reopened for in-person instruction, schools will subsequently close only if mandated to do so by the county or state.

The Orange County Health Care Agency posts COVID-19 Case Counts by zip code on its website every Tuesday and this information will be shared with schools weekly. While our current COVID-19 case count rates are well above the 25 per 100,000 threshold, we continue to plan to ensure we are fully prepared to reopen when it is safe to do so.

GGUSD is truly grateful for all of our students, families and staff, who have been steadfast partners and demonstrated resiliency and adaptability, during this unprecedented time. 

Anuncio acerca de la reapertura

Wednesday, January 20, 2021

Les agradecemos por su paciencia continua mientras hemos estado trabajando arduamente para desarrollar nuevos planes para la reapertura de las escuelas, bajo las indicaciones del Plan de Escuelas Seguras para Todos de California que el gobernador Newsom anunció hace unas pocas semanas. Durante la reunión de anoche, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove votó para aprobar la implementación del Plan de Instrucción en Persona de las Escuelas Seguras para Todos, incluyendo las medidas de reapertura desarrolladas por el estado para el COVID-19.

Bajo el plan del gobernador, las escuelas primarias del GGUSD, en donde el índice promedio de los casos del COVID-19 en un periodo de 7 días es de 25 casos por cada 100,000 personas o más bajo en el área en donde están ubicadas, reanudarán la instrucción en persona el 16 de febrero para los alumnos del Kínder de Transición (TK) al 2.˚ grado. Los alumnos del 3.˚ al 6.˚ grado serán los siguientes en reanudar la instrucción en persona a más tardar el 15 de marzo. Las escuelas primarias con índices de COVID-19 más altos que 25 casos por cada 100,000 personas, reabrirán a más tardar el mes después de que el nivel del índice de los casos baje a menos de 25 casos por cada 100,000 personas. Debido a que estas fechas de reapertura dependen de los índices locales del COVID‑19 que son anunciados por la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange cada día martes, les notificaremos a más tardar el 9 de febrero de 2021, a las escuelas y al personal acerca de su capacidad para reabrir el 16 de febrero de 2021.

Los alumnos del 7.˚ al 12.˚ grado, reanudarán la instrucción en persona después de que el Condado de Orange regrese al nivel rojo o haya otra aprobación por parte del estado o del condado. No se puede programar una fecha en estos momentos ya que depende de los cambios en los índices locales de COVID-19.

Todos los elementos requeridos por el Plan de Escuelas Seguras para Todos, incluyendo las pruebas y otras medidas de salud y seguridad, deben ser implementados para poder reabrir. Una vez que las escuelas hayan reabierto para la instrucción en persona, las escuelas se cerrarán subsecuentemente sólo si el condado o el estado ordena hacerlo.  


La Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange publica en su sitio web el conteo de casos del COVID-19 por código postal cada martes, y esta información se compartirá semanalmente con las escuelas.  Aunque nuestros índices actuales del conteo de los casos de COVID-19 superan altamente el límite de los 25 casos por cada 100,000 personas, seguimos planeando para asegurar que estemos completamente preparados para la reapertura cuando sea seguro hacerlo. 

El GGUSD les agradece a todos nuestros alumnos, familias y personal quienes han sido socios incondicionales y han demostrado resiliencia y adaptabilidad durante este tiempo sin precedentes.

Thông Báo về việc Mở Trường Lại

Wednesday, January 20, 2021

Kính Thưa Quý Phụ Huynh, Các Em Học Sinh Thân Mến

Chúng tôi cám ơn quý vị đã luôn kiên nhẫn trong thời gian học khu nỗ lực hoạch định những phương cách mới để mở trường lại theo Kế Hoạch Giữ Mọi Trường Học An Toàn của California do Thống Đốc Newsom thông báo cách đây  vài tuần. Trong buổi họp tối qua, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove đã biểu quyết chấp thuận việc thực hiện Kế Hoạch Giảng Dạy Trong Lớp và Giữ Mọi Trường Học An Toàn, bao gồm các tiêu chuẩn để mở lại trường căn cứ vào tình hình COVID-19 do tiểu bang soạn thảo.

Theo kế hoạch của Thống Đốc, những trường tiểu học GGUSD trong khu vực phục vụ nào có tỷ lệ COVID-19 trung bình trong 7 ngày là 25/100,000 hay thấp hơn sẽ được mở lại để giảng dạy trong lớp vào ngày 16 tháng 2 cho các lớp Mẫu Giáo Sơ Học- Lớp 2, và ngày 15 tháng 3 hay sớm hơn cho các lớp 3-6. Những trường tiểu học nào có tỷ lệ COVID-19 cao hơn 25/100,000 sẽ mở lại để giảng dạy tại lớp trong vòng một tháng sau khi tỷ lệ COVID-19 xuống dưới 25/100,000. Vì ngày mở lại trường tuỳ thuộc vào tỷ lệ COVID-19 tại địa phương do Sở Y Tế Hạt Orange cập nhật vào mỗi thứ ba hàng tuần, các trường học và nhân viên sẽ được thông báo về triển vọng mở lại trường vào ngày 16 tháng 2 hay trước ngày 9 tháng 2, 2021. 

Học sinh từ lớp 7-12 sẽ trở lại học trong lớp khi Hạt Orange trở lại cấp màu đỏ hay khi được hạt hoặc tiểu bang cho phép. Vào lúc này chúng tôi chưa thể định ngày vì tất cả còn tuỳ thuộc vào những biến chuyển tại địa phương về mức độ nhiễm COVID-19.

Để mở trường lại, mọi điều kiện đề ra trong Kế   Hoạch Giữ Mọi Trường Học An Toàn, bao gồm xét nghiệm và những biện pháp khác về y tế và giữ an toàn đều cần phải thực hiện. Một khi được mở lại để giảng dạy trong lớp, các trường sẽ chỉ phải đóng nếu có lệnh của quận hạt hay tiểu bang.

Vào mỗi thứ ba hàng tuần, Sở Y Tế Hạt Orange cập nhật số ca nhiễm COVID-19 theo khu bưu chính trên trang nhà và các dữ liệu này sẽ được thông báo hàng tuần cho các trường. Mặc dù tỷ lệ các ca nhiễm COVID-19 hiện nay cao hơn hẳn mức giới hạn 25/100, 000; chúng tôi vẫn tiếp tục hoạch định để chuẩn bị sẵn sàng khi tình hình an toàn để mở trường lại.

GGUSD vô cùng cảm kích tất cả học sinh, gia đình, và nhân viên luôn kiên trì hợp tác và thể hiện tinh thần bền bỉ và uyển chuyển trong giai đoạn chưa từng thấy này.