New Restrictions on Gatherings and Travel

Monday, November 16, 2020

Dear Families,

We hope this message finds you and your loved ones healthy as we approach the Thanksgiving holiday!

The Governor announced today that due to an increase in the number of COVID-19 cases, Orange County is now back in the purple most restrictive tier on the state’s color-coded monitoring system that measures COVID-19 infections and designates risk-level for counties. This announcement came a day sooner than expected. We are still awaiting more details on the impact to school districts and will keep you updated.

Additionally, due to the increase in COVID-19 cases, the California Department of Public Health has issued new guidance with restrictions on gatherings and travel.  This guidance is extremely important to help limit the spread of COVID-19.

 • Click here for the Gathering Guidance that 
  • prohibits gatherings of more than three households 
  • mandates that gatherings be held outdoors for counties in the purple tier. 
  • advises keeping gatherings short, and practicing physical distancing and hand washing.
 • Click here for the Travel Advisory that 
  • recommends staying in your region and avoiding non-essential travel 
  • requires persons who travel to another state to quarantine for 14 days when returning to California.   

With the Thanksgiving Break (November 23-27) quickly approaching, we would like to remind all families and staff to adhere to these restrictions during the holiday recess. 

Should you or your family plan to travel out of state during the Thanksgiving break, please contact your school administrator to inform them that you will be keeping your child home for the required 14 day quarantine when you return to California.  

Thank you for doing your part to help us foster safe learning environments for our school communities.

Nuevas Restricciones para las Reuniones y los Viajes

Monday, November 16, 2020

Estimadas familias:

Esperamos que cuando reciban este mensaje usted y sus seres queridos estén saludables mientras nos acercamos al Día de Acción de Gracias.

El gobernador anunció ayer que debido al incremento en el número de casos de COVID-19, el Condado de Orange regresa al color morado que es el nivel más restringido del sistema de monitoreo del estado que está clasificado por colores, el cual mide las infecciones de COVID-19 y asigna los niveles de riesgo a los condados.  Este anuncio se publicó un día antes de lo anticipado.   Todavía estamos esperando recibir más detalles sobre el impacto que esto tendrá en los distritos escolares y los mantendremos informados.

Además, debido al incremento de los casos de COVID-19, el Departamento de Salud Pública de California ha publicado nuevas guías con las restricciones para las reuniones y los viajes.  Esta guía es sumamente importante para ayudar a limitar la propagación del COVID-19.

 • Haga clic aquí para ver laGuía para las Reuniones que
  • prohíbe las reuniones de más de tres hogares;
  • obliga que las reuniones se hagan al aire libre en los condados que estén en el nivel morado; y 
  • recomienda que las reuniones sean cortas y que se practique el distanciamiento social y el lavado de manos. 
 • Haga clic aquí para ver elAviso de Seguridad para Viajerosque
  • recomienda que permanezcan en su región y que eviten los viajes que no sean esenciales; y
  • requiere que las personas que viajen a otro estado estén en cuarentena por 14 días cuando regresen a California.

Con las vacaciones de la semana del Día de Acción de Gracias (del 23 al 27 de noviembre) que se acercan rápidamente, queremos recordarles a todas las familias y al personal que se adhieran a estas restricciones durante las vacaciones de los días festivos.

Si usted o su familia planean viajar fuera del estado durante las vacaciones del Día de Acción Gracias, por favor llame al administrador de la escuela para informarle que mantendrá a su hijo en la casa durante los 14 días de cuarentena requeridos cuando regrese a California.

Muchas gracias por su colaboración en ayudarnos a fomentar entornos seguros de aprendizaje para nuestras comunidades escolares.

Những Quy Định Mới về Việc Hạn Chế Tụ Họp và Du Lịch

Monday, November 16, 2020

Kính Thưa Quý Phụ Huynh

Trong khi chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày Lễ Tạ Ơn sắp tới, chúng tôi gửi thông báo này đến với quý vị và mong rằng quý vị cùng gia đình luôn khoẻ mạnh! 

Do sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19, ngày hôm qua Thống Đốc Tiểu Bang vừa thông báo rằng Hạt Orange hiện nay đang quay trở lại màu tím- tức là mức hạn chế nhiều nhất dựa theo hệ thống phân cấp theo ký hiệu màu nhằm lượng định mức độ nhiễm COVID-19 và xác định nguy cơ lây nhiễm của các quận hạt. Thông báo này được ban hành sớm hơn dự định một ngày. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm những chi tiết có thể ảnh hưởng đến các học khu và sẽ cập nhật đến quý vị.

Ngoài ra, vì sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19, Bộ Y Tế California đã đưa ra những quy định mới nhằm hạn chế việc tụ họp và việc du lịch. Quy định này rất quan trọng trong việc ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

 • Bấm vào đây để xem những Quy Định về Việc Tụ Họp
  • cấm tụ họp quá ba gia đình 
  • bắt buộc mọi tụ họp trong những quận hạt thuộc màu tím phải ở ngoài trời
  • nên tổ chức các buổi tụ họp ngắn gọn, người tham dự phải rửa tay và giữ khoảng cách an toàn.
 • Bấm vào đây để xem những Quy Định về Việc Du Lịch
  • đề nghị nên ở trong vùng và tránh việc đi lại không cần thiết
  • yêu cầu những người du lịch sang tiểu bang khác phải tự cách ly 14 ngày khi về lại California.

Ngày Lễ Tạ Ơn đã gần kề (23-27 tháng 11), chúng tôi muốn nhắc nhở mọi gia đình và nhân viên học khu tuân theo các giới hạn này trong thời gian nghỉ lễ.

Nếu quý vị hay gia đình dự định du lịch ngoài tiểu bang trong thời gian nghỉ Lễ Tạ Ơn, vui lòng thông báo cho ban giám hiệu trường biết là quý vị sẽ cho con em ở nhà 14 ngày sau khi về lại California.

Cám ơn sự cộng tác của quý vị trong việc giúp chúng tôi gìn giữ môi trường học tập an toàn cho cộng đồng.