Interim Grading Policy - 5/8/2020

Friday, May 8, 2020

Dear Parents,

In accordance with clear direction from the California Department of Education and like most districts in California, all of whom have acknowledged that traditional grading is not an appropriate way to assess student progress during this current crisis,  GGUSD has adopted a "hold harmless" interim grading policy. "Hold harmless" means that students' grades will not be harmed or negatively impacted during this period of distance learning. GGUSD's interim grading policy was created with input from teachers, school principals, district administrators, and university partners. The interim grading policy temporarily suspends letter grades and will not negatively impact grade point average, eligibility for program placement, graduation or college admissions. GGUSD teachers will continue to support, monitor, and provide feedback about student understanding and mastery of content standards/skills as well as student progress during distance learning.

Please read our attached documents: Interim Grading Policy during Distance Learning and the accompany FAQ.

Política provisional de calificaciones

Friday, May 8, 2020

Estimados padres de familia:

De acuerdo con las claras indicaciones del Departamento de Educación de California, y al igual que la mayoría de los distritos en California, todos los que han reconocido que el método tradicional para calificar no es la manera adecuada de evaluar el progreso del alumno durante esta crisis actual. El GGUSD ha adoptado una política provisional de calificaciones de “sin consecuencias negativas”. Esto significa que las calificaciones de los alumnos no serán perjudicadas ni afectadas negativamente durante este período de aprendizaje a distancia. La política provisional de calificaciones del GGUSD fue creada con aportaciones de maestros, directores, administradores del Distrito y colaboradores universitarios. La política provisional de calificaciones suspende temporalmente las calificaciones por letra y no afectará negativamente el promedio de calificaciones, la elegibilidad para la asignación a un programa, las graduaciones, ni las admisiones a la Universidad.  Los maestros del GGUSD continuarán apoyando, supervisando y proporcionando sus sugerencias sobre el entendimiento y el dominio del contenido de las normas académicas y las habilidades de los alumnos, al igual que el progreso que están demostrando durante el aprendizaje a distancia.

Por favor lean los documentos adjuntos: Política provisional de calificaciones durante el aprendizaje a distancia y el documento de preguntas frecuentes.


Chủ Trương Tạm Thời Về Cách Chấm Điểm

Friday, May 8, 2020

Thưa Quý Phụ Huynh,

Bộ Giáo Dục California  hầu hết các học khu trong tiểu bang đã công nhận rằng cách chấm điểm thông thường không phù hợp với việc đánh giá năng lực học tập của học sinh trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. GGUSD đã theo đúng hướng dẫn này để áp dụng chủ trương tạm thời về cách chấm điểm “không bị tác hại”. 'Không bị tác hại" nghĩa là cách chấm điểm này không tạo ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả của học sinh trong thời gian học trên mạng. Chủ trương tạm thời về cách chấm điểm của GGUSD được lập ra với sự góp ý của các giáo viên, hiệu trưởng, ban điều hành học khu, và các trường đại học cùng cộng tác. Theo chủ trương này, học khu tạm thời bỏ cách tính điểm bằng chữ và điều này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến điểm hạng trung bình, việc hội đủ điều kiện vào các chương trình học, việc tốt nghiệp hay vào đại học của học sinh. Các giáo viên GGUSD sẽ tiếp tục hỗ trợ, theo dõi, và cho ý kiến về việc học sinh thông hiểu và nắm vững các tiêu chuẩn/kỹ năng của môn học cũng như tiến bộ của các em trong thời gian học trên mạng.

Vui lòng đọc các tài liệu đính kèm: Chủ Trương Tạm Thời Về Cách Chấm Điểm Trong Thời Gian Học Trên Mạng và mục Giải Đáp Thắc Mắc (FAQ)

Attached Files