Grab and Go Meal Update - 4/09/2020

Thursday, April 9, 2020

A reminder to all GGUSD parents that our Grab and Go Meal Service will resume next week. Families will receive meals for Monday and Tuesday every Monday and meals for Wednesday through Friday every Wednesday.  Please see attached flyer for more details on this program available to all children age 18 and under and any developmentally disabled person under 21 years of age who is enrolled in an institution or Regional Center Program.  

Recently, we announced the state’s waiver which allows parents to pick up meals without students present.  The waiver requires an accountability plan, so we are asking parents to provide the ID numbers for their students. Please take the time now to ask your children for their ID numbers and write it down in a handy place! 

Please be aware that the focus of the meal service is children who are eligible for free or reduced-price meals.

Actualización sobre el servicio de comidas

Thursday, April 9, 2020

Queremos recordarles a todos los padres de familia del GGUSD que nuestro servicio de distribución de comidas para recoger y llevar seguirá sin interrupciones la próxima semana. Las familias recibirán las comidas de los lunes y martes cada lunes; y las comidas de los miércoles a viernes cada miércoles. Por favor vea el volante adjunto para obtener más detalles de este programa que está disponible para todos los niños de 18 años o menores y para cualquier persona con discapacidades, menor de 21 años, que esté inscrita en una institución o en un Programa del Centro Regional.

Recientemente, anunciamos que la exención del estado permite a los padres de familia que recojan las comidas sin que los alumnos tengan que estar presente. Esta exención requiere un plan de responsabilidad, por lo tanto les estamos pidiendo a los padres de familia que proporcionen los números de identificación de sus hijos. ¡Por favor, tome el tiempo ahora de preguntarles a sus hijos sus números de identificación y escríbalos en un lugar que esté a la mano! 

Por favor tome en cuenta que el servicio de comidas se enfoca en los niños que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido. 

Tin Cập Nhật Về Việc Phát Thức Ăn

Thursday, April 9, 2020

Lưu ý cùng quý phụ huynh GGUSD Về Chương Trình Phát thức ăn Tới Lấy Mang Đi sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới. Vào thứ hai, các gia đình sẽ nhận phần ăn cho ngày thứ hai và cả ngày thứ ba; Vào thứ tư sẽ nhận phần ăn cho thứ tư đến thứ sáu. Vui lòng xem tờ chuyền tay đính kèm để biết thêm chi tiết. Chương trình cung cấp bữa ăn này dành cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống và bất cứ người khuyết tật dưới 21 tuổi hiện đang theo học tại một trường hay chương trình của Trung Tâm Hỗ Trợ Người Khuyết Tật (Regional Center program). 

Gần đây chúng tôi có thông báo về việc tiểu bang miễn yêu cầu học sinh phải đi cùng với cha mẹ để nhận thức ăn.Việc bãi miễn quy định này đòi hỏi kế hoạch quy trách nhiệm. Do vậy, chúng tôi yêu cầu phụ huynh cho biết danh số học sinh (ID) của con em. Quý vị vui lòng dành thời gian để hỏi số ID của con em rồi ghi lại ở nơi thuận tiện để dùng.

Mong quý vị lưu ý cho là chương trình phát thức ăn chú trọng vào trẻ em hội đủ điều kiện nhận chương trình ăn trưa miễn phí hay giảm giá tại trường.

Attached Files