GGUSD to Begin 5 Full Days of In-Person Instruction in the Fall

Thursday, March 25, 2021

Dear Parents and Students,

We are happy to announce that all GGUSD schools will return to 5 full days of in-person instruction in the 2021-2022 school year.  A “normal” 5-day schedule is possible due to updated K-12 Schools Guidance announced by the California Department of Public Health on March 20th, which altered the 4-6 feet of distance from the previous guidance of February 22. Three feet of physical distance between student desks is now recommended. CDPH’s new guidance aligns to the CDC’s update which reflects the latest science on physical distance between students in classrooms.

Under this new guidance, schools are examining the possibility of expanding their current hybrid schedules to provide increased hours of in-person instruction for the remainder of this school year.  The expansion of in-person learning hours will be contingent upon the number of distance learning students as well as scheduling and staffing capacity at each school. Each school will be following up with more information in the weeks to come. For more information, please contact your school principal.

Families who prefer a distance learning option in the Fall can apply for our district’s Virtual Learning Academy. Information regarding open enrollment for the Virtual Learning Academy will be shared in the weeks ahead.

In-person education is safe and classrooms are the best place for students to learn. Positive cases of COVID-19 remain low and isolated at all schools. GGUSD is using stringent health and safety protocols (temperature taking, masks, physical distancing, desk shields, hand washing, and more) – all of which are effectively working to create a safe environment for students and staff. Additionally, staff have been given the opportunity to be vaccinated, doing their part to prevent the spread of COVID-19 in their work place and in their community. 

As we plan for the 2021-2022 school year, we will continue to follow guidance from the CDPH and OCHCA and modify our protocols based on the most current guidance.

We remain grateful to our students, families, and staff as we all work together to keep our schools safe.

El GGUSD comenzará la instrucción en persona de 5 días completos en el otoño

Thursday, March 25, 2021

Estimados padres y estudiantes,

Nos complace anunciar que todas las escuelas de GGUSD volverán a recibir 5 días completos de instrucción en persona en el año escolar 2021-2022. Un horario "normal" de 5 días es posible debido a la Guía de escuelas K-12 actualizada anunciada por el Departamento de Salud Pública de California el 20 de marzo , que alteró los 4-6 pies de distancia de la guía anterior del 22 de febrero. Tres pies de ahora se recomienda la distancia, pero no se requiere si otros protocolos de mitigación de salud y seguridad están en vigor, que están en GGUSD. La nueva guía de CDPH se alinea con la actualización de los CDC que refleja la ciencia más reciente sobre la distancia física entre los estudiantes en las aulas.

Bajo esta nueva guía, las escuelas están examinando la posibilidad de expandir sus horarios híbridos actuales para proporcionar más horas de instrucción en persona durante el resto de este año escolar. La expansión de las horas de aprendizaje en persona dependerá del número de estudiantes de aprendizaje a distancia, así como de la programación y la capacidad de personal en cada escuela. Cada escuela hará un seguimiento con más información en las próximas semanas. Para obtener más información, comuníquese con el director de su escuela.

Las familias que prefieren una opción de aprendizaje a distancia en el otoño pueden postularse para la Academia Virtual de Aprendizaje de nuestro distrito. La información sobre la inscripción abierta para la Academia Virtual de Aprendizaje se compartirá en las próximas semanas.

La educación presencial es segura y las aulas son el mejor lugar para que los estudiantes aprendan. Los casos positivos de COVID-19 siguen siendo bajos y aislados en todas las escuelas. GGUSD está utilizando estrictos protocolos de salud y seguridad (toma de temperatura, máscaras, distanciamiento físico, protectores de escritorio, lavado de manos y más), todos los cuales están trabajando de manera efectiva para crear un ambiente seguro para los estudiantes y el personal.

Además, el personal ha tenido la oportunidad de vacunarse, haciendo su parte para prevenir la propagación del COVID-19 en su lugar de trabajo y en su comunidad.

Mientras planeamos para el año escolar 2021-2022, continuaremos siguiendo la guía del CDPH y OCHCA y modificaremos nuestros protocolos basados en la guía más actual.

Seguimos agradecidos a nuestros estudiantes, familias y personal mientras todos trabajamos juntos para mantener seguras nuestras escuelas.

Bắt Đầu Vào Mùa Thu GGUSD Sẽ Giảng Dạy Trọn 5 Ngày Trong Lớp

Thursday, March 25, 2021

Kính Thưa Quý Phụ Huynh, Các Nhân Viên, Các Em Học Sinh Thân Mến,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo là tất cả các trường của GGUSD sẽ mở lại để giảng dạy trọn 5 ngày trong lớp vào niên khoá 2021-2022. Lịch học 5 ngày “thông thường” sẽ hoàn toàn khả thi dựa theo Hướng Dẫn Dành Cho Lớp Mẫu Giáo-12 do Bộ Y Tế California (CDPH) cập nhật và loan báo vào ngày 20 tháng 3, nhằm thay đổi quy định trước đó về khoảng cách an toàn từ 4-6 feet được ban hành ngày 22 tháng 2. Khoảng cách an toàn theo đề nghị hiện nay là 3 feet, tuy nhiên không bắt buộc nếu đã có những biện pháp y tế khác nhằm giảm thiểu nguy cơ và giữ an toàn, là điều đã được GGUSD thực hiện. Các hướng dẫn mới của CDPH đã theo đúng cập nhật của CDC và phản ảnh các chứng cứ khoa học mới nhất về khoảng cách an toàn giữa các học sinh trong lớp học.

Dựa theo quy định mới, các trường sẽ bắt đầu xem xét việc khai triển lịch trình học kết hợp hiện nay để tăng thêm giờ học trong lớp cho thời gian còn lại của niên học này. Việc tăng thêm giờ học trong lớp sẽ còn tuỳ thuộc vào số học sinh học trên mạng ở nhà cũng như thành phần nhân sự và sắp xếp lịch học tại từng trường. Mỗi trường sẽ thông báo thêm tin tức trong vài tuần nữa.

Những gia đình nào muốn con em học trên mạng tại nhà vào mùa thu có thể nộp đơn vào Trường Học Toàn Phần Trên Mạng (VLA). Các chi tiết liên quan đến việc ghi danh vào VLA sẽ được thông báo trong những tuần lễ tới.

Việc học trong lớp được xét là an toàn và lớp học là môi trường thích hợp nhất để học sinh học tập. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại các trường vẫn thấp và là các trường hợp riêng biệt. GGUSD áp dụng các biện pháp y tế và giữ an toàn rất nghiêm ngặt (đo thân nhiệt, khẩu trang, khoảng cách an toàn, tấm ngăn bàn học, rửa tay, và nhiều điều khác)- tất cả rất hữu hiệu trong việc tạo dựng môi trường an toàn cho học sinh và nhân viên. Ngoài ra, các nhân viên có cơ hội được chích ngừa, góp phần ngăn ngừa COVID-19 lây lan trong cộng đồng và sở làm.

Trong khi hoạch định cho năm học 2021-2022, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của CDPH và OCHCA (Sở Y Tế Hạt Orange) và điều chỉnh các quy định của học khu dựa vào những hướng dẫn mới nhất. 

Chúng tôi rất cảm kích các phụ huynh, học sinh, và nhân viên đã hợp tác để giữ trường học chúng ta được an toàn.

GGUSD, 가을 학기에 주 5일제 대면 교육 시작

Thursday, March 25, 2021

교직원/학부모/학생 여러분께

GGUSD 모든 학교가 2021-2022학년도에  5일제 대면 교육으로 복귀하게  것임을 알려드리게 되어 기쁩니다이는 지난 3 20 캘리포니아 공중보건부가 발표한 업데이트된 K-12 학교 지침 기존 2 22 지침에서 4~6피트의 거리두기를 변경했기 때문에 '정상적인' 5일제 일정이 가능하게  것입니다이제 3피트의 거리두기가 권장되지만 GGUSD 있는 다른 건강  안전 완화 행동지침이 적용되는 경우에는 필요하지 않습니다. CDPH 새로운 지침은 교실에서 학생들  신체적 거리두기에 대한 최신 과학을 반영하는 CDC 업데이트 일치합니다.

 새로운 지침에 따라  학교는 이번 학년도의 남은 기간 동안  많은 시간의 대면 교육을 제공하기 위해 현재의 하이브리드 일정을 확대할 가능성을 검토하기 시작할 것입니다대면 학습 시간의 확대는 원격 학습 학생의 수와  학교의 일정  교직원 배치 능력에 따라 결정됩니다 학교는 앞으로   안에  많은 정보를 얻게  것입니다.

가을학기에 원격 학습 옵션을 선호하는 가족은 교육구의 가상 학습 아카데미에 지원할  있습니다가상 학습 아카데미의 공개 등록에 관한 정보는   후에 알려드릴 것입니다.

대면 교육은 안전하며 교실은 학생들이 배우기에 가장 좋은 장소입니다모든 학교에서의 COVID-19 양성 반응 사례는 낮고 격리되어 있습니다. GGUSD 엄격한 건강  안전 행동지침(체온 측정마스크신체적 거리두기책상 보호대 씻기 ) 사용하고 있습니다 모든 행동지침은 학생과 교직원을 위한 안전한 환경을 만들기 위해 효과적으로 시행되고 있습니다또한 교직원에게 예방 접종 기회가 주어졌으며 직장과 지역 사회에서 COVID-19 확산을 방지하기 위해 각자 역할을 다하고 있습니다

2021-2022 학년도를 계획함에 있어 CDPH  OCHCA 지침을 계속 준수하고 최신 지침에 따라 행동지침을 수정할 것입니다.

학교를 안전하게 지키기 위해 함께 노력하시는 학생가족  교직원 여러분께 감사드립니다.