Frequently Asked Questions for High School Seniors - 4/16/2020

Thursday, April 16, 2020

Dear Parents,


Today, your students received a document called FAQ (Frequently Asked Questions) for High School Seniors. The goal of the document is to provide information about how distance learning may impact high school seniors including topics like graduation, diplomas, and more. We are committed to ensuring our high school seniors have a successful year and stay on track for graduation.  Please discuss this document with your child and reach out to your high school principal with any additional questions.

Información para los alumnos del doceavo grado

Thursday, April 16, 2020

Estimados padres de familia:

El día de hoy, sus hijos recibieron un documento llamado FAQ (Preguntas Más Frecuentes) para alumnos del doceavo grado. El objetivo de este documento es proporcionar información sobre cómo el aprendizaje a distancia puede afectar a los alumnos del doceavo grado, que incluye temas como la graduación, diplomas y más. Estamos comprometidos a asegurar que nuestros alumnos del doceavo grado tengan un año exitoso y sigan en camino para graduarse. Por favor platique con su hijo sobre este documento y si tiene cualquier pregunta adicional, comuníquese con el director de su escuela secundaria.

Muchas gracias.

Những Điều Học Sinh Lớp 12 Cần Biết

Thursday, April 16, 2020

Thưa quý phụ huynh,

Hôm nay, con quý vị nhận tài liệu có tên Những Điều Học Sinh Lớp 12 Thường Thắc Mắc (FAQ). Tài liệu này cung cấp cho học sinh lớp 12 các chi tiết liên quan đến việc tốt nghiệp, cấp văn bằng trung học và nhiều điều khác có bị ảnh hưởng gì khi học ở nhà. Chúng tôi quyết tâm giúp các em học sinh lớp 12 thành công trong niên học này và đi đúng hướng để được tốt nghiệp. Quý vị vui lòng thảo luận tài liệu này với con em và liên lạc với hiệu trưởng trường nếu có thắc mắc gì khác.

Cám ơn quý vị.

Attached Files