Expectations for Student Behavior during Distance Learning - 5/13/2020

Wednesday, May 13, 2020

GGUSD believes in supporting the safe and responsible use of all online and digital technologies for teaching and learning. During this period of distance learning, all students are responsible for continuing to practice positive digital citizenship by protecting and respecting their peers and teachers.  We all must understand, practice, and model positive and productive behaviors when we are online. Because a remote learning environment is still a classroom, school behavior norms and rules are to be followed just as expected in the regular educational setting/classroom. 

Expectativas del comportamiento del Alumno durante el aprendizaje a distancia - 05/13/2020

Wednesday, May 13, 2020

El GGUSD cree en apoyar el uso seguro y responsable de todas las tecnologías en línea y digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Durante este período de aprendizaje a distancia, todos los alumnos son responsables de continuar con la práctica de un comportamiento digital positivo al proteger y respetar a sus compañeros y maestros. Todos debemos entender, practicar y modelar los comportamientos positivos y productivos cuando estamos en línea. Debido a que un ambiente de aprendizaje a distancia sigue siendo un salón de clases, las normas y reglas del comportamiento escolar se deben de seguir tal como si estuvieran en un entorno escolar regular o en un salón de clases.

Expectations for Student Behavior during Distance Learning - 05/13/2020

Wednesday, May 13, 2020

GGUSD tin vào việc sử dụng mọi phương tiện mạng và kỹ thuật điện tử nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập an toàn và có trách nhiệm. Trong thời gian học ở nhà, tất cả học sinh phải có trách nhiệm tiếp tục tuân giữ hạnh kiểm tích cực khi liên lạc trên mạng bằng cách bảo vệ và tôn trọng thầy cô giáo cùng các bạn. Tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ, thực thi và làm gương tác phong tích cực và hiệu quả khi sử dụng mạng. Vì việc học trên mạng vẫn được xem là lớp học nên học sinh vẫn phải tuân theo các nguyên tắc và quy định về tác phong như khi học trong môi trường giáo dục/lớp học thông thường.

Attached Files