Coronavirus Update - 3/20/2020

Friday, March 20, 2020

Yesterday Governor Newsom declared a stay home executive order effective March 19, mandating individuals across the state to, except for essential services, remain in their homes to prevent the spread of COVID-19.  Click here for the details.  The order does NOT change our Grab and Go meal service or distance education, as these continue to be identified as essential services.


As part of Garden Grove Unified School District’s transition to at-home learning, the district is closing its schools and district office to the public effective Monday, March 23.  The majority of GGUSD’s employees are working from home in accordance with the executive order.  District staff is responding to calls and emails within 72 hours.

Schools have coordinated distribution of printed and digital learning packets and Chromebooks, and all teachers have plans in place to ensure students are supported while learning from home.  Next week, GGUSD will launch an online toolkit packed full of resources to support students’ academic growth and mental health and wellness needs, as well as community-based services. We will continue to serve breakfast and lunch to GGUSD students at 13 locations from 11 a.m. to 1 p.m. Monday through Friday.


We understand that the current public health crisis has created many unanswered questions for families and students about this new educational environment we find ourselves in.  Visit www.ggusd.us/coronavirus for regular updates.  GGUSD will keep our families and students updated as we continue to receive new guidance and direction from state officials.


Thank you for your patience and support as we work together to prevent the spread of coronavirus and keep our community safe and healthy.

Anuncio importante de GGUSD

Friday, March 20, 2020

Estimadas familias:

Ayer, el gobernador Newsom declaró un mandato ejecutivo de quedarse en casa efectivo el 19 de marzo. Este mandato ordena a todas las personas en todo el estado  que se queden en casa para evitar la propagación del COVID-19, excepto aquellas que cubren servicios esenciales. Haga clic aquí para ver más detalles. El mandato NO cambia nuestro servicio de distribución de comidas para llevar ni la educación a distancia, ya que estas dos actividades continúan siendo identificadas como servicios esenciales. 

Como parte de la transición del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove hacia el aprendizaje en casa, el Distrito cerrará el acceso del público a sus escuelas y su oficina principal  efectivo el lunes, 23 de marzo. La mayoría de los empleados del GGUSD están trabajando desde sus casas de acuerdo con el mandato ejecutivo. El personal del Distrito está respondiendo a las llamadas y los correos electrónicos dentro de las 72 horas. 

Las escuelas han coordinado la distribución de paquetes de aprendizaje impresos y digitales, y Chromebooks; y todos los maestros tienen planes listos para garantizar que los alumnos tengan apoyo durante su aprendizaje en casa. La próxima semana el GGUSD lanzará un conjunto de herramientas en línea lleno de recursos para apoyar el desarrollo académico y para cubrir las necesidades de salud mental y bienestar de los alumnos, así como también los servicios comunitarios disponibles. Continuaremos sirviendo desayunos y almuerzos a los alumnos del GGUSD en las 13 ubicaciones desde las 11 a.m. hasta la 1:00 p.m. de lunes a viernes. 

Comprendemos que la crisis de la salud pública actual ha creado muchas preguntas para las familias y alumnos que aún no han sido respondidas acerca de este nuevo ambiente educativo en el cual nos encontramos. Por favor visite www.ggusd.us/coronavirus para recibir las últimas noticias. El GGUSD mantendrá a todos nuestros alumnos y sus familias informadas de las últimas noticias mientras continuamos recibiendo nuevas indicaciones e instrucciones de los oficiales del estado. 

Gracias por su paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos para prevenir la propagación del coronavirus y mantener a nuestra comunidad segura y sana.

Thông báo quan trọng của GGUSD

Friday, March 20, 2020

Thưa quý phụ huynh

Ngày hôm qua, Thống Đốc Newsom đã ban hành lệnh bắt buộc mọi người dân trong tiểu bang không được ra đường, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng ba, trừ những sinh hoạt thiết yếu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn COVID-19. Vui lòng Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết. Lệnh này KHÔNG ảnh hưởng đến chương trình phục vụ bữa ăn Grab and Go (Đến Lấy rồi Đi) hay việc học ở nhà, vì đây vẫn được coi là các dịch vụ thiết yếu.

Trong giai đoạn Khu Học Chính Garden Grove chuyển sang việc học tại nhà, bắt đầu từ thứ Hai, 23 tháng 3, các trường học và văn phòng học khu sẽ không mở cửa phục vụ cho công chúng. Phần lớn nhân viên GGUSD làm việc ở nhà theo lệnh đã ban hành. Nhân viên học khu sẽ trả lời điện thoại hay emails gửi đến trong vòng 72 tiếng.

Các trường học đã phân phối các tập tài liệu cho việc học dưới dạng giấy in hoặc kỹ thuật số và Chromebooks, các giáo viên đã soạn kế hoạch để bảo đảm học sinh được hỗ trợ trong khi học tại nhà. Tuần tới, GGUSD sẽ đưa lên mạng một bộ tài liệu và học cụ với nhiều nguồn tham khảo nhằm hỗ trợ học sinh trong việc học cũng như các nhu cầu về sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh, cùng các dịch vụ trong cộng đồng. Chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ bữa ăn sáng và trưa tại 13 địa điểm từ thứ Hai-thứ Sáu trong thời gian 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa. 

Chúng tôi hiểu rằng cơn khủng hoảng về y tế công cộng hiện nay đã đưa ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp cho các học sinh và gia đình về môi trường học tập mới của chúng ta. Vui lòng vào trang mạng www.ggusd.us/coronavirus  thường xuyên để được cập nhật. GGUSD sẽ tiếp tục cập nhật cho các học sinh và gia đình khi chúng tôi nhận được thêm những hướng dẫn và chỉ thị mới của các viên chức tiểu bang.

Cám ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng ta cùng hợp tác để ngăn chặn coronavirus khỏi lây lan và để giữ cộng đồng được an toàn và khoẻ mạnh.