Coronavirus Update - 3/13/2020

Friday, March 13, 2020

After careful deliberation, and in keeping with other large urban school districts in the state, the Garden Grove Unified School District Board of Education will be suspending in person classes for students effective Monday, March 16 through Friday, April 3, followed by our regularly scheduled spring break from April 6 through April 10.  We do not have any confirmed cases of the coronavirus (COVID-19) in our schools or local community but this action is an extra measure of protection to help prevent the spread of the COVID-19. More information will be sent home and posted on our website and social media pages regarding instruction and other supports for students and families.

Cierre de las escuelas

Friday, March 13, 2020

Después de deliberar cuidadosamente, y tomando en consideración la decisión de otros grandes distritos escolares urbanos del estado, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove suspenderá las clases en persona para los alumnos, a partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de abril, seguido por nuestras vacaciones regulares de primavera que son del 6 al 10 de abril. No tenemos ningún caso confirmado del coronavirus (COVID-19) en nuestras escuelas ni en nuestra comunidad local, pero esta decisión es una medida de protección adicional para ayudar a la prevención y evitar la propagación del COVID-19. Más información con relación a las instrucciones y otros apoyos para los alumnos y sus familias se enviará a sus hogares y se publicará en las páginas de nuestro sitio web, y en los medios sociales.

Đóng Cửa Trường

Friday, March 13, 2020

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, và để đồng bộ với các học khu lớn khác trong vùng thành thị trên toàn tiểu bang, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove quyết định sẽ cho ngưng các lớp học. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ thứ hai 16 tháng ba cho hết ngày thứ sáu 3 tháng tư, và kế tiếp theo đó là tuần nghỉ mùa xuân từ ngày 6 tháng tư đến hết ngày 10 tháng tư. Tuy chúng ta chưa xác định có trường hợp nhiễm coronavirus (COVID-19) nào trong các trường hoặc trong cộng đồng nhưng quyết định này là biện pháp thận trọng để phòng ngừa việc lan truyền của COVID-19. Chi tiết cập nhật sẽ được gửi về nhà và đăng trên trang nhà của khu học chính cũng như trên các mạng truyền thông xã hội liên quan đến các chỉ dẫn và những hỗ trợ khác dành cho học sinh và gia đình.