Coronavirus Update - 3/31/2020

Tuesday, March 31, 2020

Dear Families,

Today, the Board of Education took action to extend the suspension of in-person classes through Friday, May 8 with students returning on Monday, May 11.   The board also granted the superintendent authority to extend the closure without board action.

The board’s decision is in line with actions taken by other large urban school districts across the county and state and in accordance with the federal and state directive to prevent the spread of COVID-19 through social distancing.

Recently, federal, state, and county authorities have escalated national efforts to fight the spread of coronavirus. The board’s decision reflects our unwavering commitment to keep our community safe.

GGUSD will continue to provide high-quality distance learning following our regularly-scheduled spring recess April 6-10.  We have been very proud of the amazing learning taking place through virtual classrooms and digital engagements across the district. We are committed to keeping families informed and supported throughout the duration of at-home learning.  Families can find resources to support at-home learning at https://ggusd.us/covidresources

Additionally, GGUSD will also continue to provide free meals to students through its Grab and Go meal program offered at 13 locations on Mondays and Wednesdays from 11:00 a.m. to 1:00 p.m.

We have received calls/emails from parents, students, and employees about the wonderful learning taking place at home, and we are so proud of our GGUSD community! Working together to support student success…that’s the Garden Grove Way!

La Junta extiende la suspensión de la clase en persona

Tuesday, March 31, 2020

Estimadas Familias:

El día de hoy, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove procedió para extender la suspensión de las clases en persona hasta el viernes, 8 de mayo. Los alumnos regresarán el lunes, 11 de mayo. La Mesa Directiva también le otorgó la autoridad a la superintendente para extender el cierre sin una acción de la Mesa Directiva.  

La decisión de la Mesa Directiva fue tomada de acuerdo a las acciones de otros grandes distritos escolares urbanos en todo el condado y el estado, y de acuerdo con la directiva federal y estatal para prevenir la propagación del COVID-19 a través del distanciamiento social.

Recientemente, las autoridades estatales y federales han intensificado los esfuerzos nacionales para combatir la propagación del coronavirus. La decisión de la Mesa Directiva refleja nuestro compromiso inquebrantable de mantener segura a nuestra comunidad.

El GGUSD continuará brindando un aprendizaje a distancia de alta calidad después de sus vacaciones de primavera originalmente programadas del 6 al 10 de abril. Hemos estado muy orgullosos del maravilloso aprendizaje que se está llevando a cabo virtualmente en los salones de clases y con la participación digital de los alumnos en todo el Distrito. Nos comprometemos a mantener informadas a las familias y a brindarles el apoyo necesario durante el aprendizaje en casa. Las familias pueden encontrar recursos para apoyar el aprendizaje en casa en: https://ggusd.us/covidresources

Además, el GGUSD continuará proporcionando comidas gratuitas a los alumnos por medio de su servicio de comidas para recoger y llevar que se ofrece en 13 lugares los días lunes y miércoles de las 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

¡Hemos recibido llamadas y correos electrónicos de padres de familia, alumnos y empleados sobre el maravilloso aprendizaje que se está llevando a cabo en casa, y estamos muy orgullosos de nuestra comunidad del GGUSD! Continuaremos trabajando juntos para apoyar el éxito de los alumnos... ¡Eso es A la Manera de Garden Grove!

Hội Đồng Giáo Dục Gia Hạn Thời Gian Tạm Đóng Các Lớp Học

Tuesday, March 31, 2020

Kính thưa các gia đình,

Hôm nay, Hội Đồng Giáo Dục đã quyết định gia hạn thời gian tạm thôi học ở trường cho đến hết ngày thứ Sáu, 8 tháng 5. Học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày thứ Hai, 11 tháng 5. Hội Đồng Giáo Dục cũng cho phép học khu trưởng được quyền gia hạn thời gian tạm đóng cửa trường mà không cần phải họp với hội đồng.

Quyết định của hội đồng giáo dục cùng đồng loạt với quyết định của các học khu thành thị khác trong hạt và tiểu bang của chúng ta nhằm tuân theo chỉ thị của liên bang và tiểu bang để phòng chống COVID-19 lây lan bằng cách giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp.

Trong thời gian gần đây, các cơ quan chính phủ tiểu bang và liên bang đã đẩy mạnh những nỗ lực để chống lại sự lây lan của coronavirus. Quyết định của hội đồng giáo dục phản ảnh sự cam kết tuyệt đối của học khu trong việc giữ cho cộng đồng được an toàn.

Sau tuần nghỉ mùa Xuân thường lệ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 4, GGUSD sẽ tiếp tục cung cấp cho các em học sinh các chương trình học tại nhà có phẩm chất cao. Chúng tôi rất tự hào về những cách dạy và học trên mạng tuyệt vời cũng như sự áp dụng các phương tiện kỹ thuật số trong toàn học khu. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ mọi gia đình trong thời gian học tại nhà này. Mọi gia đình có thể vào trang https://ggusd.us/covidresources để tìm các nguồn hỗ trợ cho việc học tại nhà.

Bên cạnh đó, GGUSD sẽ tiếp tục chương trình phân phát thức ăn miễn phí cho các em học sinh theo kiểu tới lấy mang đi (Grab and Go) tại 13 địa điểm vào các ngày thứ Hai và thứ Tư, từ 11:00 đến 1:00 trưa.

Chúng tôi đã nhận được nhiều email cũng như các cuộc điện thoại của phụ huynh, học sinh và nhân viên để nói về những cách học tuyệt vời khi các em học tại nhà. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào về cộng đồng GGUSD của chúng ta! Tiếp tục cùng nhau làm việc để hỗ trợ cho sự thành công của các em học sinh…đó là Đường Hướng Garden Grove!