Coronavirus Update - 2/28/2020

Friday, February 28, 2020

Dear GGUSD Community,

The Garden Grove Unified School District continues to monitor guidance provided from local, state, and federal health authorities regarding the novel coronavirus and its impact to our community.

As of February 26, the Orange County Health Care Agency (OCHCA) has confirmed there remains only one case of coronavirus in Orange County (a man in his 50’s who has recovered). As part of its broader preparedness efforts, OCHCA declared a local health emergency as the health officials with the Centers for Disease Control (CDC) expects the number of cases nationwide to grow.

Still the CDC maintains that the risk of contracting the coronavirus remains low.  

The California Department of Public Health has issued guidance to school districts that travelers from Mainland China arriving in the United States after February 3 should be excluded from school for 14 days beginning the day after they left China.   

As a reminder, if your child is sick, please keep them home from school. To help prevent the spread of respiratory viruses, including the coronavirus and other illnesses, follow these important tips: 

 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not available, use an alcohol-based hand sanitizer. Click here for handwashing tips from the CDC.
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
 • Avoid close contact with people who are sick.
 • Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash.
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
 • Get the flu vaccine every year. 


While some have expressed concern over a possible outbreak, rest assured we will remain vigilant in ensuring a safe and healthy learning environment at all schools – following the advice of health and safety authorities when it pertains to outbreak protocols.  

Any decisions to close schools would be made by individual LEAs (school districts) and their respective county health agencies.  In regard to the District, decisions would be made based on guidance from the OCHCA. The District would consider these factorsin addition to any other relevant local conditions or concerns, when deciding to close a school.


We thank you for your continued support in preventing the spread of illness and keeping our students and staff healthy.

Noticias sobre el coronavirus

Friday, February 28, 2020

Estimada comunidad del GGUSD:

El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove continúa supervisando las indicaciones que las autoridades de salud locales, estatales y federales proporcionan acerca del nuevo brote del coronavirus y el impacto que tiene en nuestra comunidad.   

A partir del 26 de febrero, la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange (OCHCA) ha confirmado que sigue existiendo un solo caso de coronavirus en el Condado de Orange (un hombre en sus cincuenta años que se ha recuperado). Como parte de un esfuerzo de preparación más amplio, la OCHCA declaró una emergencia de salud local ya que los agentes de salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) esperan que aumente el número de casos a nivel nacional. 

El CDC sigue afirmando que el riesgo de contraer el coronavirus sigue siendo bajo. 

El Departamento de Salud Pública de California le ha aconsejado a los distritos escolares que los viajeros provenientes de China continental que lleguen a los Estados Unidos después del 3 de febrero deben ser excluidos de las escuelas por un periodo de 14 días empezando el día después que salieron de China. 

Como recordatorio, si su hijo está enfermo, por favor no lo envíe a la escuela y déjelo en casa. Para ayudar a evitar la transmisión de los virus respiratorios, incluyendo el coronavirus y otras enfermedades, siga estos consejos importantes: 

 • Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua durante al menos 20 segundos. Si no tiene acceso a jabón ni agua, use un desinfectante para las manos a base de alcohol. Haga clic aquí para leer los consejos del CDC sobre el lavado de manos.
 • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 • Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
 • Cúbrase la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y luego tírelo en la basura. 
 • Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan frecuentemente.
 • Póngase la vacuna contra la influenza cada año.  

 Aunque algunos han expresado que están preocupados de que ocurra un posible brote, pueden estar seguros que estaremos alerta para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable en todas las escuelas al seguir las indicaciones de las autoridades de la salud y seguridad de acuerdo con los protocolos del brote. 

Cualquier decisión de cerrar las escuelas la tomarían las Agencias Educativas Locales (LEA) individuales (distritos escolares) y sus respectivas agencias de salud del condado. Con respecto al Distrito, las decisiones se tomarían en base a las indicaciones de la OCHCA. El Distrito consideraría estos factores, además de cualquier otro tipo de condiciones locales o preocupaciones relevantes, cuando se decida cerrar una escuela. 

 Le agradecemos el apoyo continuo que nos brinda para evitar la transmisión de enfermedades y a mantener sanos a nuestros alumnos y al personal escolar.

Tin Cập Nhật về Dịch Bệnh Coronavirus

Friday, February 28, 2020

Thưa Cộng Đồng GGUSD,

Khu Học Chính Garden Grove tiếp tục theo dõi sự hướng dẫn của các cơ quan y tế địa phương, tiểu bang, và liên bang về căn bệnh nhiễm coronavirus mới và sự ảnh hưởng của dịch bệnh này đối với  cộng đồng chúng ta.

Tính đến ngày 26 tháng 2, Sở Y tế Hạt Orange (OCHCA) đã xác nhận rằng tại Hạt Orange chỉ có một trường hợp bị nhiễm bệnh coronavirus (một người đàn ông 50 đã hồi phục). Một phần trong những nỗ lực phòng chống ở phạm vi rộng lớn hơn, OCHCA đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp tại địa phương khi các  viên chức y tế của Trung Tâm Phòng Ngừa Và Kiểm Dịch  (CDC) tiên đoán con số nhiễm bệnh trên toàn quốc sẽ gia tăng.

Tuy nhiên, CDC xác nhận rằng nguy cơ lây nhiễm coronavirus vẫn ở mức thấp.  

Bộ Y Tế Công Cộng California ‘The California Department of Public Health’ đã đề ra hướng dẫn cho các học khu có người du lịch ở Trung Hoa Lục Địa đến Mỹ sau ngày 3 tháng 2, sẽ không được đến trường trong 14 ngày tính từ ngày họ rời khỏi Trung Quốc trở về.

Phụ huynh cần lưu ý là nếu con em bị bệnh, mong quý vị cho con em học sinh ở nhà. Nhằm phòng ngừa những bệnh lây lan qua đường hô hấp, kể cả bệnh nhiễm coronavirus và những bệnh khác, hãy làm theo những hướng dẫn quan trọng sau đây: 

·     Thường xuyên rửa tay với xà-bông và nước tối thiểu là 20 giây. Nếu không sẵn có nước và xà-   bông, nên dùng nước sát trùng có cồn. Bấm vào đây để biết hướng dẫn về cách rửa tay của CDC.

·     Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.

·     Tránh tiếp xúc với người bị bệnh.

·     Dùng giấy lau để che mũi miệng khi ho hay hắt hơi, sau đó vứt giấy lau vào thùng rác.

·     Lau và sát trùng những vật dụng và bề mặt hay thường xuyên sờ vào.

·     Mỗi năm nên chích ngừa cúm. 

 Mặc dù một số người tỏ ra quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh, mong quý vị yên tâm rằng chúng tôi sẽ luôn cảnh giác nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn và lành mạnh tại tất cả các trường học qua việc tuân theo lời khuyên liên quan đến các quy định về phòng ngừa dịch bệnh của các cơ quan y tế và gìn giữ an toàn. 

Bất cứ quyết định nào về việc đóng cửa trường vì lý do dịch bệnh coronavirus sẽ do người đặc trách cơ sở giáo dục (LEAs) (các khu học chính) và các cơ quan y tế quận hạt đưa ra. Đối với học khu, các quyết định sẽ dựa trên sự hướng dẫn của OCHCA. Học khu sẽ xem xét những yếu tố này, bên cạnh những tình trạng tại địa phương hay những quan ngại thích đáng khác khi đưa ra quyết định đóng cửa trường.

Cám ơn sự hỗ trợ liên tục của quý vị trong việc phòng ngừa bệnh lây lan và giúp giữ các em học sinh  và nhân viên khoẻ mạnh.