At-Home Learning Support - 4/24/2020

Friday, April 24, 2020

We hope that you received the packet of information that Garden Grove Unified School District sent via U.S. Mail to all district families. The purpose of the packet is to provide you with resources that support a successful at-home learning experience for your child(ren). Click here to view the packet and be sure to inform your child’s school if you did not receive it.

If for any reason you are unclear about your child’s classwork or at-home learning expectations, please reach out to your child(ren)’s teacher. You can find teacher email addresses in the staff directory of our school websites or the staff directory on ParentSquare, as well as the contact for other school staff including the Principal.

We understand that some families do not have computers or internet access at home. If you are having either of these issues, please contact your child’s principal who will work with you to develop an at-home learning plan that works for you.  For technical support, students and parents may also contact the GGUSD Help Desk at AtHomeHelpdesk@ggusd.us. Please reference the name of the student’s school in the subject of your email.

While we have received many wonderful stories about students and teachers excelling in their at-home environment, we know that this change has not been easy for everyone. The current public health crisis has drastically changed our lives, and because of that, we need emotional wellness more than ever. That’s why our team of school community liaisons and other employees are conducting wellness check phone calls to make sure parents and students are doing well, and have the food and resources they need during this difficult time. GGUSD has many partnerships with community organizations that offer free assistance to families in need! If you need help, please don’t hesitate to call our Family Resource Center at 714-663-6411.

Additionally, GGUSD created an online Wellness Toolkit with a variety of important resources including how to talk with children about the coronavirus, free mobile apps for stress reduction, mental health resources, and more. Click here for the toolkit. If you believe your child(ren) needs support from a school psychologist or counselor, please reach out to your principal with this request so we can have someone call you.

As always, GGUSD is committed to the success of our students and families. That’s the Garden Grove Way!

Apoyo para el aprendizaje en casa

Friday, April 24, 2020

Esperamos que haya recibido el paquete de información que el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove envió por correo a todas las familias del Distrito. El propósito del paquete es proporcionarle recursos que apoyen una exitosa experiencia del aprendizaje en casa para sus hijos. Haga clic aquí para ver el paquete y asegúrese de informarle a la escuela de su hijo si usted no lo recibió.

Si por alguna razón no le queda claro el trabajo de la clase de su hijo o las expectativas del aprendizaje en casa, por favor comuníquese con el maestro de su hijo. Usted puede encontrar las direcciones del correo electrónico de los maestros en el directorio del personal escolar en los sitios web de nuestras escuelas o en el directorio del personal escolar en ParentSquare, así como también la información de contacto de otros miembros del personal de la escuela, que incluye al director escolar. 

Entendemos que algunas familias no tienen computadoras o acceso al internet en sus hogares. Si usted tiene alguno de estos problemas, por favor comuníquese con el director de la escuela de su hijo quien trabajará con usted para desarrollar un plan de aprendizaje en casa que funcione para usted. Para recibir asistencia técnica, los alumnos y los padres de familia también pueden comunicarse con el servicio de ayuda técnica del GGUSD en AtHomeHelpdesk@ggusd.us. Por favor incluya el nombre de la escuela de su hijo al detallar el asunto de su correo electrónico.

 Aunque hemos recibido muchas historias maravillosas sobre alumnos y maestros que están trabajando exitosamente en su entorno en casa, sabemos que este cambio no ha sido fácil para todos. La actual crisis de la salud pública ha cambiado drásticamente nuestras vidas, y debido a eso, necesitamos tener un bienestar emocional ahora más que nunca. Es por eso que nuestro equipo de relacionistas comunitarias escolares y otros empleados están haciendo llamadas telefónicas para preguntar sobre su bienestar y asegurarse de que los padres de familia y los alumnos estén bien, y tengan la comida y los recursos que necesitan durante estos difíciles momentos. ¡El GGUSD colabora con muchas organizaciones comunitarias que ofrecen asistencia gratuita a las familias necesitadas! Si necesita ayuda, por favor no dude en llamar a nuestro Centro de Recursos para Familias al 714-663-6411. 

Además, el GGUSD creó una lista de herramientas para el bienestar en línea Wellness Toolkit con una variedad de recursos importantes, que incluye el cómo hablar con los niños sobre el coronavirus, aplicaciones móviles gratuitas para la reducción del estrés, recursos para la salud mental y más. Si usted cree que su hijo necesita el apoyo de un psicólogo o consejero escolar, por favor comuníquele esta solicitud a su director escolar para asegurarnos así que alguien lo llame.

Como siempre, el GGUSD está comprometido para que nuestros alumnos y familias sean exitosas. Esa es ¡A la Manera de Garden Grove!

Hỗ Trợ Việc Học Ở Nhà

Friday, April 24, 2020

Hy vọng là quý vị đã nhận xấp giấy thông tin về các nguồn hỗ trợ mà Khu Học Chính Garden Grove đã gửi qua bưu điện cho tất cả phụ huynh chúng ta nhằm giúp cho việc học ở nhà của con em học sinh được thành công. Bấm vào đây để xem các thông tin này và nhớ thông báo cho trường học của con em biết nếu quý vị vẫn chưa nhận được xấp thông tin này.

Nếu vì bất cứ lý do gì mà quý vị không rõ về bài làm hay những yêu cầu đối với việc học ở nhà của con em, quý vị vui lòng liên lạc với giáo viên của em. Quý vị có thể tìm xem địa chỉ điện thư (email) của giáo viên trong phần danh bạ nhân viên (staff directory) trên trang mạng của trường hay trên ParentSquare, cũng như chi tiết liên lạc của các nhân viên khác bao gồm hiệu trưởng trường.

Chúng tôi hiểu là một số gia đình không có máy điện toán hay mạng internet để dùng ở nhà. Nếu quý vị gặp trở ngại này, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng trường của con em để cùng đề ra kế hoạch học ở nhà phù hợp với hoàn cảnh của quý vị. Để được hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, phụ huynh và các em học sinh cũng có thể liên lạc với Ban Hỗ Trợ của GGUSD qua điện thư AtHomeHelpdesk@ggusd.usKhi gửi email, quý vị vui lòng cho biết tên trường của con em học sinh trong phần vấn đề cần liên lạc (subject line). 

Mặc dù nhiều học sinh và giáo viên cho biết đã đạt kết quả tốt đẹp trong việc học và giảng dạy ở nhà, nhưng chúng tôi biết sự thay đổi này không dễ dàng cho tất cả quý vị. Sự khủng hoảng y tế công cộng hiện tại đã gây sự thay đổi đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Do vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự hỗ trợ về cảm xúc. Vì mục đích này mà nhóm nhân viên giao tế học đường và những nhân viên khác đang gọi điện thoại thăm hỏi để chắc rằng quý vị và con em học sinh vẫn mạnh khoẻ, có thức ăn và các nguồn hỗ trợ cần thiết trong thời gian khó khăn này. GGUSD cộng tác với nhiều cơ quan trong cộng đồng có thể giúp đỡ miễn phí cho các gia đình khi cần. Nếu cần được giúp đỡ, quý vị đừng ngần ngại gọi Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình của chúng tôi, số 714-663-6411.

Ngoài ra, GGUSD đã lập trang mạng Wellness Toolkit bao gồm nhiều nguồn hỗ trợ quan trọng khác nhau như cách giải thích cho con em hiểu về coronavirus, các ứng dụng miễn phí trên điện thoại lưu động giúp giảm bớt sự căng thẳng, các nguồn hỗ trợ về sức khoẻ tâm thần và nhiều điều khác. Nếu quý vị cần chuyên viên tâm lý hay tư vấn học đường hỗ trợ cho con em, vui lòng liên lạc và yêu cầu hiệu trưởng để chúng tôi sắp xếp cho nhân viên gọi lại quý vị.

Lúc nào cũng vậy, GGUSD luôn quyết tâm giúp cho con em học sinh chúng ta và các gia đình được thành công. Đó là Đường Hướng Garden Grove!