Distance Learning in the 2021-2022 School Year

Thursday, April 8, 2021

Dear Families, Students and Staff,

Since reopening all schools for in-person instruction, we have seen growing evidence that schools are safe and classrooms are the best place for students to learn. Positive cases of COVID-19 remain low and isolated and students are making great strides with academic growth. With COVID-19 rates on the decline in the community, we are committed to our district goal of providing in-person instruction to as many students as possible.  

Given these facts, we will not be offering school-based distance learning beginning in the 2021-2022 school year.

As previously announced, all schools are returning to 5 full days of in-person instruction in the fall.   Those who wish to continue with distance learning in the fall may apply for the district’s Virtual Learning Academy. More details regarding the application and enrollment process will be shared in the weeks to come.  Additionally, our schools continue to welcome back those students currently on distance learning who decide to return for in-person instruction.

As we plan for the 2021-2022 school year, we will continue to follow guidance from the CDPH and OCHCA and modify our protocols based on the most current guidance. The health, safety and wellbeing of our students, staff and families remains our priority. Thank you for doing your part to keep our schools safe.

Aprendizaje a Distancia en el Año Escolar 2021-2022

Thursday, April 8, 2021

Estimadas familias, alumnos y personal:

Desde que reabrimos todas las escuelas para la instrucción en persona, hemos visto una creciente evidencia de que las escuelas son seguras y los salones son el mejor lugar para que los alumnos aprendan. Los casos positivos de COVID-19 siguen siendo pocos y aislados y los alumnos están logrando grandes avances en el crecimiento académico. Con los índices del COVID-19 en declive en la comunidad, estamos comprometidos con la meta de nuestro Distrito de brindar instrucción en persona a tantos alumnos como sea posible.

Debido a estos hechos, no ofreceremos educación a distancia basada en la escuela a partir del año escolar 2021-2022.

Como se anunció anteriormente, todas las escuelas volverán a ofrecer 5 días completos de instrucción en persona en el otoño. Aquellas personas que deseen continuar con el aprendizaje a distancia en el otoño pueden solicitar la Academia Virtual de Aprendizaje del Distrito. Se compartirán más detalles sobre la solicitud y el proceso de inscripción durante las próximas semanas. Además, nuestras escuelas continúan dando la bienvenida a aquellos alumnos que actualmente están en el aprendizaje a distancia y que deciden regresar para recibir la instrucción en persona.

Mientras planeamos para el año escolar 2021-2022, continuaremos siguiendo la guía del CDPH y la OCHCA y modificaremos nuestros protocolos basados en la guía más actual. La salud, seguridad y bienestar de nuestros alumnos, personal y familias sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por hacer su parte para mantener nuestras escuelas seguras.

Học Trên Mạng Tại Nhà trong Năm Học 2021-2022

Thursday, April 8, 2021

Kính Thưa Quý Phụ Huynh và Nhân Viên, Các Em Học Sinh thân mến, 

Kể từ khi mở lại tất cả các trường để giảng dạy trực tiếp trong lớp, chúng tôi nhận biết ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy trường học là nơi an toàn và lớp học là nơi lý tưởng nhất cho học sinh học tập. Các trường hợp nhiễm COVID-19 vẫn ở mức thấp và cô lập, và học sinh chúng ta đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc học. Với tỷ lệ COVID-19 đang giảm dần trong cộng đồng, chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu của học khu là giảng dạy trực tiếp trong lớp cho càng nhiều học sinh càng tốt. 

Dựa trên những dữ kiện này, bắt đầu từ năm học 2021-2022, chúng tôi sẽ không tiếp tục mở chương trình học trên mạng ở nhà nữa. 

Như đã thông báo trước, vào mùa thu, tất cả các trường sẽ trở lại dạy trực tiếp trong lớp trọn 5 ngày trong tuần. Những học sinh muốn tiếp tục học trên mạng ở nhà vào mùa thu có thể ghi tên vào Trường Học Toàn Phần Trên Mạng của học khu. Chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết về việc nộp đơn và tiến trình ghi danh trong những tuần lễ sắp tới. Ngoài ra, các trường của học khu vẫn tiếp tục nhận những học sinh nào hiện đang theo chương trình học trên mạng tại nhà và muốn trở lại học ở trường.

Trong thời gian hoạch định cho năm học 2021-2022, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế California (CDPH) và Sở Y Tế Hạt Orange (OCHCA) , đồng thời điều chỉnh các quy định của học khu dựa trên hướng dẫn mới nhất. Sức khoẻ, sự an toàn và an vui của các học sinh, nhân viên và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cảm ơn quý vị luôn góp phần giữ cho trường học chúng ta được an toàn.